Bildiri Konusu:Okul Öncesi Dönemde Teknoloji ve İnovasyon


Okul Öncesinde Dijital Araç Kullanımı ile Yaratıcılık Arasındaki İlişki
21. yüzyıl, dijital teknolojinin hakim olduğu, çocukların dünyayla etkileşim kurma ve yaratıcılıklarını geliştirme biçimini temelden değiştiren bir çağın başlangıcı olmuştur. Dijital araçların yaygın kullanımı, özellikle çocukların yaratıcılığı üzerindeki etkisiyle ilgili olarak, hem fırsatlar hem de zorluklarla dolu yeni bir tartışma konusuna neden olmuştur. Bu konuda literatür incelendiğinde dijital araçlarının erken yaşlarda kullanımı ile ilgili yaratıcılığı hem olumlu hem de olumsuz etkileyebileceğine dair araştırmalar olduğu görülmektedir. Tüm bu bulgular ışığında dijital teknolojinin kullanımı hayatımızın her alanında artmaya devam ettikçe, çocukların yaratıcı gelişimi üzerindeki çok yönlü etkisini anlamak giderek daha kritik hale gelmektedir. Bu nedenle okul öncesi eğitimde dijital araç kullanımı ile yaratıcılık arasındaki ilişkinin anlaşılması büyük önem taşımaktadır.
Bu araştırmada, okul öncesi çocuklarda farklı değişkenler dikkate alınarak dijital araçların kullanımı ile yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla bağımsız değişkenler ve bağımlı değişken arasındaki ilişkinin detaylı şekilde tanımlanması ve açıklanması için nicel araştırma desenlerinden olan betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda bu araştırmada 60-96 ay arası çocuğa sahip 193 ebeveynden elde edilen veriler doğrultusunda dijital araç kullanımı ile çocukların yaratıcılıkları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma verileri, demografik bilgi formu, araştırmacılar tarafından hazırlanan dijital araç kullanım kontrol listesi ve Çiçekler, Pirpir ve Aral, (2020) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “erken çocukluk yaratıcılık ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Demografik form, çoçuğun cinsiyeti, yaşı, kardeş sayısı, ebeveynin yaşı, eğitim durumu, çalışma durumu çocuklar ve ebeveynleri ile ilgili hakkında bilgi veren demografik faktörleri içerir. Dijital araç kullanım kontrol listesi, evde kullanılan dijital araçların türünü, sıklığını, sayısını ve hangi amaçla kullanıldığı hakkında bilgi toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucunda hazırlanmıştır. Bu kontrol listesi, hem çocuk hem de ebeveyn hakkında bilgi edinmeyi sağlayan sorular içermektedir. erken çocukluk yaratıcılık ölçeği, tek faktörden ve toplamda 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki maddelere verilen yanıtlar “Nerdeyse her zaman [7], Çok sık [6], Sık [5], Bazen [4], Nadir [3], Çok nadir [2] ve Nerdeyse hiçbir zaman [1]” olmak üzere 7’li likert tipi derecelemeye göre değerlendirilmiştir. Verilerin analizi, değişkenlere göre çocukların yaratıcılık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koyabilmek için parametrik testlerden olan t testi ile tek yönlü varyans analizleri ile yapılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonuçları, ebeveyn görüşlerine göre okul öncesi erkek çocuklarında kız çocuklarına, 5 yaş çocukların 6 yaş çocuklara ve ebeveynlerin dijital araçları kullanım sıklarına göre yaratıcılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olduğu, kardeş sayısı, dijital araç sayısı gibi değişkenler arasında anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı görülmüştür. Çalışma sonuçlarına daha derinlemesine yorumlayabilmek amacıyla ebeveynlerin ve çocukların bu araçları hangi amaçla kullandıkları hakkında sorulan yapılandırılmış sorulardan elde edilen sonuçlar ise ebeveynlerin daha çok bilgi edinmek, iletişim kurmak ve eğlenme amaçlı kullandıkları; çocukların ise daha çok eğlence ve öğrenme amaçlı kullandıkları sonucuna varılmıştır. Bu araştırmanın bulguları ebeveynlerin çocuklarının yaratıcılık düzeylerini kendi görüşlerine göre algılama biçimlerine yönelik sorular aracılığıyla elden edilmiştir. Veri toplama araçları çocukların cevapları ile değil ebeveynlerin çocuklar hakkındaki görüşlerine dayalı olarak cevaplanmıştır. Bu bulgular, gözlemlenen farklılıkların altında yatan nedenleri araştırmak ve cinsiyet, yaş ve dijital araç kullanımı gibi faktörlerin, ebeveynlerin yaratıcılık algısını nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için daha fazla, daha derinlemesine araştırmalara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, araştırmacılara konu hakkında daha kapsamlı çalışmaların yapılabilmesi, ebeveynlerin de bu konudaki düşüncelerini ve anlayışlarını geliştirmek ve gözden geçirmek için önemli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dijital ortam, okul öncesi, yaratıcı düşünme, oyun temelli öğrenme

The Relationship Between the Use of Digital Tools and Creativity in Preschool
The 21st century has marked the beginning of an era dominated by digital technology, which has fundamentally changed the way children interact with the world and develop their creativity. The widespread use of digital tools has given rise to a new topic of discussion full of both opportunities and challenges, especially regarding its impact on children's creativity. When the literature on this subject is examined, it is seen that there are studies showing that the use of digital tools at early ages can affect creativity both positively and negatively. In light of all these findings, as the use of digital technology continues to increase in every aspect of our lives, it becomes increasingly critical to understand its multifaceted impact on children's creative development. Therefore, it is of great importance to understand the relationship between the use of digital tools and creativity in preschool education.
In this study, the descriptive research method, which is one of the quantitative research designs, was used to define and explain in detail the relationship between independent variables and dependent variables in order to examine the relationship between the use of digital tools and the levels of creativity in preschool children, taking into account different variables. For this purpose, in this study, the relationship between the use of digital tools and children's creativity was investigated based on the data obtained from 193 parents of children aged between 60-96 months. Research data was collected through a demographic information form, a digital tool use checklist prepared by the researchers, and the "early childhood creativity scale" adapted into Turkish by Çiçekler, Pirpir, and Aral, (2020). The demographic form includes demographic factors that provide information about the child's gender, age, number of siblings, parent's age, educational status, employment status, and the children and their parents. The digital tool use checklist was prepared by the researchers as a result of a literature review in order to collect information about the type, frequency, number and purpose of digital tools used at home. This checklist includes questions that provide information about both the child and the parent. The early childhood creativity scale consists of a single factor and 12 items in total. The responses to the items on the scale are 7: "Almost always [7], Very often [6], Frequently [5], Sometimes [4], Rarely [3], Very rarely [2], and Almost never [1]". It was evaluated according to Likert-type grading. The analysis of the data was done with the t test, which is one of the parametric tests, and one-way analysis of variance in order to reveal whether the children's creativity levels differ according to the variables. The results of the correlation analysis showed that, according to parents' opinions, there was a statistically significant difference between the levels of creativity of preschool boys to girls, 5-year-old children to 6-year-old children, and parents' frequency of use of digital tools. There was a significant difference between variables such as the number of siblings and the number of digital tools. It has been observed that there is no. In order to interpret the study results in more depth, the results obtained from structured questions asked about the purposes for which parents and children use these tools are that parents use them mostly for information, communication and entertainment purposes; It was concluded that children use it mostly for entertainment and learning purposes. These findings highlight the need for more in-depth studies to investigate the underlying reasons for the observed differences and to better understand how factors such as gender, age, and use of digital tools influence parents' perceptions of creativity. The results of this study are considered important for researchers to conduct more comprehensive studies on the subject and to develop and review parents' thoughts and understanding on this subject.
Keywords: Digital Environment, Preschool, Creative Thinking, Play-based Learning