Bildiri Konusu:Okul Öncesi Eğitim Programları


Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hazır Etkinlik Planı Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Ve Kullanımlarının İncelenmesi
Erken çocukluk eğitimi, çocuğun doğumundan ilkokula kadar geçirdiği yılları kapsar ve bireyin yetişkinlikte nasıl olacağını büyük ölçüde belirler. Bu dönem, çocukların içinde bulunduğu ortamdan en üst düzeyde yararlanmasını sağlayan bir süreç ve nitelikli bir program gerektirir. Bu bağlamda; MEB çeşitli zamanlarda okul öncesi eğitim programları hazırlamıştır. Son olarak 2013 yılında güncellenen okul öncesi eğitim programına göre öğretmenlerin eğitimi; aylık dönemler halinde planlaması, aylık plana göre günlük eğitim akışları hazırlaması önerilmektedir. Günlük eğitim akışı, öğretmenin o gün yapacağı çalışmalara düzenli olarak yer verdiği çerçeve bir plandır. Güne başlama zamanı, oyun zamanı, etkinlik zamanı ve günü değerlendirme zamanı ile beslenme ve dinlenme zamanı gibi rutin etkinlikleri içerir. Etkinlik planları ise; etkinlik türü, yaş grubu, etkinliğin hedeflediği kazanım ve göstergeler, öğrenme süreci, kullanılan araç ve gereçler, sözcük ve kavramlar, varsa aile katılımı ve değerlendirme süreçlerinden oluşmaktadır. Günlük akış ve etkinlik planlarının detaylı olması, sosyal medyada bazı okul öncesi öğretmenlerinin ve etkinliklerinin ön plana çıkması son yıllarda okul öncesi öğretmenlerini; bir başka okul öncesi öğretmeni tarafından bir eğitim öğretim yılı için hazırlanmış günlük akış ve etkinlik planları kullanmayı tercih etmelerine neden olmuştur. Hazır günlük akış ve etkinlik planlarının tercih edilme sebebi ve kullanım şekli, bu araştırmanın temelini oluşturmuştur. Konya ili Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde çalışan 30 öğretmene hazır etkinlik planlarıyla ilgili düşünce ve deneyimleri sorulmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilerek durum çalışması yapılmış, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Sorular temalaştırılarak hazırlanmış, öğretmen görüşleri kodlanarak sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre katılımcıların %10’u hazır günlük akış ve etkinlik planı kullanmadıklarını, %70’i ise kullandıklarını ifade etmiş, %20 oranında da değiştirilerek hazır günlük akış ve etkinlik planı kullanıldığı saptanmıştır. Hazır etkinlik planı kullanım sebepleri olarak sırasıyla; zamandan tasarruf, zümre ortak kararları, sınıf seviyesine uygunluk, kaliteli içerik ve denetim olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazır etkinlik planında yer alan yöntem ve tekniklerde; bireysel çalışma, problem çözme, anlatma, alan gezileri, örnek olay ve tartışmaya başvurulmuştur. Kullanılan tekniklerde; soru cevap, gösterip yaptırma, deney, gözlem, yaratıcı drama, rol oynama ve oynamaya sık rastlanırken, Scamper, altı şapkalı düşünme, zihin haritaları ve istasyon tekniklerine daha az yer verildiği görülmüştür. Hazır günlük eğitim akışı ve etkinlik planında yer alan eğitim ve becerilerde; çevre, karakter, değerler ve duyu eğitimlerine büyük oranda yer verilmiş, 21.yy. becerilerinden teknolojiyi uygun şartlarda kullanma becerileri ortalama seviyede kalmıştır. Hazır etkinlik planlarında; günlük yaşam becerileri, okul dışı etkinlikler, Orff çalışmaları gibi etkinlik ve atölyeler göze çarparken, Stem, ekolojik etkinlikler ve EKOP’a ayrılan süre ortalamanın altındadır. Katılımcıların %25’i kullanılan hazır etkinlik planlarında web2.0 araçlarına yer verilmediğini ifade etmiş olup, ağırlıklı olarak EBA ve kodlama araçları ortalamanın altındaki seviyede işe koşulmuştur. Ayrıca yalnız bir katılımcı web 2.0 araçlarını planda olmadığı halde kendisinin eklediğini ifade etmiştir. Hazır etkinlik planı kullanmanın avantajlarından en dikkat çekici olanı zamandan tasarruf ve kolay erişim olurken, dezavantajı ise kendini tekrar etmesi ve sınıf seviyesine uygun olmamasıdır. Katılımcıların kullanılan hazır etkinlik planlarının, 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’na uygunluğu bakımından; öğretmenlerin yöntem ve teknikleri zenginleştirerek planları sınıf seviyesinde hayata geçirerek daha verimli olacağı kanaatinde oldukları görülmüştür. Sonuç olarak; okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğunun içinde bulundukları şartlar gereği hazır etkinlik planı kullanmayı tercih ettikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim programı, günlük akış, etkinlik planı

Examining Preschool Teachers' Opinions and Usage on the Use of Ready-Made Activity Plans
Early childhood education encompasses the years a child spends from birth to primary school and largely determines what an individual will be like in adulthood. This period requires a process and a qualified program that enables children to make the most of their environment. In this context; MEB has prepared pre-school education programs at various times. Finally, according to the pre-school education program updated in 2013, the training of teachers; It is recommended to plan it in monthly periods and to prepare daily training flows according to the monthly plan. The daily education flow is a framework plan in which the teacher regularly includes the work to be done that day. It includes routine activities such as start time, play time, activity time and assessment time, as well as feeding and rest time. Event plans; activity type, age group, objectives and indicators targeted by the activity, learning process, tools and materials used, words and concepts, family participation and evaluation processes, if any. The fact that the daily flow and activity plans are detailed, some preschool teachers and their activities come to the fore in social media in recent years have made preschool teachers; They preferred to use a daily flow prepared for one academic year by another preschool teacher. The reason why ready-made daily flows are preferred and the way they are used formed the basis of this research. 30 teachers working in Karatay, Selçuklu and Meram districts of Konya were asked about their thoughts and experiences about ready-made daily flows. In the study, a case study was conducted by using the qualitative research method and a semi-structured interview form was used. The questions were thematized and the teacher's opinions were coded and the results were obtained. Accordingly, 10% of the participants stated that they do not use ready-made daily flow, while 70% stated that they do, and it was determined that ready-made daily flow was used by changing it at the rate of 20%. As the reasons for using the ready-made daily flow, respectively; time saving, group decisions, compliance with class level, quality content and supervision. In the methods and techniques included in the ready-made daily training flow; individual study, problem solving, narration, field trips, case studies and discussion were used. In the techniques used; While question-answer, demonstration, experiment, observation, creative drama, role playing and playing are common, Scamper, six thinking hats, fishbone, mind maps and station techniques are less frequently used. Environment, character, values ​​and sense educations have been given a great place in the education and skills included in the ready daily education flow. Among their skills, their ability to use technology in appropriate conditions remained at an average level. In the ready daily training flow; While activities and workshops such as daily life skills and Orff studies stand out, the time allocated to EKOP is below the average. 25% of the participants stated that web2.0 tools were not included in the ready-made daily flows, and EBA and coding tools were mainly used. While the most striking advantages of using the ready-made daily training flow are time saving and easy access, the disadvantage is that it is repetitive and not suitable for the class level. In terms of the compatibility of the ready-made plans used by the participants with the 2013 Pre-School Education Program; It has been seen that teachers are of the opinion that by enriching the methods and techniques, they will be more productive by implementing the plans at the class level. In conclusion; It has been seen that the majority of preschool teachers prefer to use ready-made daily flow due to the conditions they are in.
Keywords: Preschool education program, daily flow, activity plan