Bildiri Konusu:Okul Öncesi Çocuk ve Sosyal Çevre


COVID-19 Kısıtlamaları Sürecinde Ailelerin Boş Zaman Aktiviteleri ve Yeşil Alan Kullanımlarının İncelenmesi
Koronavirüs pandemisi aile dinamiklerinin sağlık, eğitim, iş, boş zaman aktiviteleri ve kamusal alanların kullanımı gibi birçok alanda değişmesine neden olmuştur (Prime vd., 2020). Boş zaman faaliyetlerine katılım ailede bağ kurma, işlevsellik, tatmin ve iletişime olumlu katkı sağlarken (Poff vd., 2010), kentsel yeşil alanlar, sakinleri için stresi azaltma, öz düzenlemeyi kolaylaştırma, dikkat restorasyonunu geliştirme ve fiziksel aktiviteyi teşvik etme gibi sayısız fırsat sunmaktadır (Mytton vd., 2012; Van den Berg vd., 2014). Bu kesitsel çalışma, pandemi ve ilgili kısıtlamalar ve önlemler devam ederken gerçekleştirilmiş olup, pandemi sırasında ailelerin boş zaman aktivitelerine katılımını, yeşil alan kullanımını ve açık hava rekreasyon katılımının önündeki kısıtlarını ve ailelerin demografik özellikleri ile boş zaman katılımları ve yeşil alan kullanımları arasındaki ilişkiyi anlamayı amaçlamaktadır. Çalışma, bu sürecin deneyimsel yönlerine ilişkin içgörü sağlamayı amaçlaması bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca sonuçlar, boş zaman ve yeşil alan olanaklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine, ve önleyici ve destekleyici politikalar geliştirilmesine katkı sağlayabilir.
Çalışmada anket yöntemi kullanılmış ve katılımcılara elverişlilik örneklemesi yoluyla ulaşılmıştır. Çalışmaya 0-8 yaş arası çocuğu olan toplam 406 ebeveyn katılmıştır. Araştırmada Aile Boş Zaman Aktiviteleri Profili Ölçeği (Aslan, 2009), Açık Hava Rekreasyon Kısıtları Ölçeği (National Survey of Recreation and the Environment, 2004) ve COVID-19 Pandemisi Kısıtlamaları Sırasında Kentsel Yeşil Alan Kullanımı Ölçeği (Ugolini vd., 2021) kullanılmıştır. Etik izinler, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Etik İnceleme Kurulu'ndan alınmıştır. Veriler tanımlayıcı ve korelasyonel analizler kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma sonuçları, bazı boş zaman faaliyet türlerinin katılım sıklığı açısından diğer kategorilere kıyasla önemli ölçüde farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Ev temelli faaliyetlere katılım daha yüksektir. Özellikle dışarıda başkalarıyla birlikte yapılan aktiviteler pandemiden olumsuz etkilenmiştir. Açık hava rekreasyonu katılımın önündeki kısıtlara ilişkin sonuçlar ise, kalabalık aktivite alanları, yetersiz tesisler, kirlilik sorunları ve kişisel güvenlik sorunlarının başlıca kısıtlar olduğunu ortaya koymuştur. Katılımcıların %51'i yeşil alanlara 500 metre mesafede, %39,4'ü ise 1 kilometreden daha uzakta yaşamaktadır. Katılımcıların çoğu kentsel yeşil alanlara yürüyerek (%53) veya özel araçlarıyla (%42) ulaşmaktadır. Katılımcıların %59,4'ü yeşil alanlara erişimlerinin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların sadece %36,9'u haftada birden fazla kez yeşil alanları ziyaret etmiştir. Katılımcıların yeşil alanları ziyaret etme motivasyonları, çocuklarını dışarı çıkarmak, temiz hava almak, aile üyeleriyle birlikte olmak, doğaya yakın olmak ve arkadaşlarıyla buluşmaktır. Katılımcıların %74'ü yeşil alanları çok özlediğini ifade etmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre gelir düzeyi ile toplam boş zaman katılım puanı arasında zayıf bir pozitif korelasyon bulunmuştur. Boş zaman etkinliklerine katılım ile ebeveynlerin eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ayrıca, yeşil alan ziyaret sıklığı ile ebeveynlerin eğitim düzeyleri ve aile gelir düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, bulgular ailelerin ev temelli faaliyetlere daha sık katıldığını ve COVID-19 pandemisinin dış mekan temelli faaliyetler üzerinde önemli bir etkiye sebep olduğu görülmüştür. Ayrıca, katılımcıların çoğunluğu kentsel yeşil alanlara yeterli erişime sahip değildir ve COVID-19 ile ilgili alınan önlemler sebebiyle bu alanların kullanımına dair özlem duymaktadır.

Kaynakça
Aslan, N. (2009). An examination of family leisure and family satisfaction among traditional Turkish Families. Journal of Leisure Research, 41(2), 157
Mytton, O. T., Townsend, N., Rutter, H., ve Foster, C. (2012). Green space and physical activity: An observational study using Health Survey for England data. Health & Place, 18(5), 1034-1041.
National Survey on Recreation and the Environment (NSRE). (2004). National Survey on Recreation and the Environment questionnaire 2004. Retrieved from https://www.srs.fs.usda.gov/trends/nsre-directory/orig-questionnaire.html
Poff, R. A., Zabriskie, R. B., ve Townsend, J. A. (2010). Modeling family leisure and related family constructs: A national study of US parent and youth perspectives. Journal of Leisure Research, 42(3), 365-391.
Prime, H., Wade, M., ve Browne, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID- 19 pandemic. American Psychologist, 75(5), 631.
Ugolini, F., Massetti, L., Calaza-Martínez, P., Cariñanos, P., Dobbs, C., Ostoić, S. K., ... ve Sanesi, G. (2020). Effects of the COVID-19 pandemic on the use and perceptions of urban green space: An international exploratory study. Urban Forestry & Urban Greening, 56, 126888
Van den Berg, A. E., Jorgensen, A., ve Wilson, E. R. (2014). Evaluating restoration in urban green spaces: Does setting type make a difference?. Landscape and Urban Planning, 127, 173-181.


Anahtar Kelimeler: aile boş zaman aktiviteleri, kentsel yeşil alan kullanımı, açık hava rekreasyon kısıtları, COVID-19 pandemisi

Investigation of Families' Leisure Activities and Use of Green Space During The COVID-19 Pandemic Restrictions
The coronavirus pandemic has caused family dynamics to change in many areas such as health, education, work, leisure activities and use of public spaces (Prime et al., 2020). While participation in leisure activities contributes positively to bonding, functioning, satisfaction, and communication in the family (Poff et al., 2010), urban green space offers numerous opportunities for residents such as alleviating stress, facilitating self-regulation, enhancing attention restoration, and encouraging physical activity (Mytton et al, 2012; Van den Berg et al., 2014). This cross-sectional study was carried out while the pandemic and related restrictions and precautions were ongoing and it aims to delve into families’ leisure activities, use of UGS and outdoor recreation constraints during pandemic, and the relationship between families’ demographics and their leisure participation and use of UGS. The study holds significance as it aims to provide insights into the experiential aspects of this process. Furthermore, the results may provide a contribution towards the development and enhancement of leisure and UGS opportunities, and preventive and supportive policies.
The study used survey methods and participants were accessed through convenient sampling. A total of 406 parents with children aged 0-8 years participated in the study. The instruments were the Family Leisure Activity Profile Scale (Aslan, 2009), Outdoor Recreation Constraints Scale (National Survey of Recreation and the Environment, 2004), and Use of Urban Green Space During COVID-19 Pandemic Restrictions Scale (Ugolini et al., 2021). Ethical permissions were obtained from Boğaziçi University Social and Human Sciences Master's and Doctorate Thesis Ethics Review Committee. Data were analyzed using descriptive and correlational analyses.
Results indicated that some leisure activity types differ considerably in terms of participation frequency compared with other categories. There were higher levels of participation in home-based activities. Activities done with others, especially outside, were adversely affected by the pandemic. The results regarding outdoor recreation constraints revealed that crowded activity areas, inadequate facilities, pollution problems, and personal safety problems were the major constraints. 51% of the participants live within 500 meters of green spaces, and 39.4% live more than 1 kilometer away. Most of the participants reach UGS by walking (53%) and private cars (42%). 59.4% of the participants think they had inadequate access. Only 36.9% of the group visited UGS more than once a week. Participants’ motivations for visiting UGS were to take their children out, to get fresh air, to be with family members, to be close to nature, and meet with their friends. 74% of participants missed green spaces a lot. Finally, a weak positive correlation was found between income level and the total leisure participation score. No significant relationship was found between participation in leisure activities and parents’ education levels. Moreover, there was a significant positive relationship between the frequency of UGS visits, and parents’ education levels and family income levels. To conclude, the findings indicate that families engaged in home-based activities with more frequency, and the COVID-19 pandemic has had a notable impact on outdoor-based activities. Moreover, most participants did not have sufficient access to UGS and precautions regarding COVID-19 lead to miss UGS.

References
Aslan, N. (2009). An examination of family leisure and family satisfaction among traditional Turkish Families. Journal of Leisure Research, 41(2), 157
Mytton, O. T., Townsend, N., Rutter, H., & Foster, C. (2012). Green space and physical activity: An observational study using Health Survey for England data. Health & Place, 18(5), 1034-1041.
National Survey on Recreation and the Environment (NSRE). (2004). National Survey on Recreation and the Environment questionnaire 2004. Retrieved from https://www.srs.fs.usda.gov/trends/nsre-directory/orig-questionnaire.html
Poff, R. A., Zabriskie, R. B., & Townsend, J. A. (2010). Modeling family leisure and related family constructs: A national study of US parent and youth perspectives. Journal of Leisure Research, 42(3), 365-391.
Prime, H., Wade, M., & Browne, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID- 19 pandemic. American Psychologist, 75(5), 631.
Ugolini, F., Massetti, L., Calaza-Martínez, P., Cariñanos, P., Dobbs, C., Ostoić, S. K., ... & Sanesi, G. (2020). Effects of the COVID-19 pandemic on the use and perceptions of urban green space: An international exploratory study. Urban Forestry & Urban Greening, 56, 126888
Van den Berg, A. E., Jorgensen, A., & Wilson, E. R. (2014). Evaluating restoration in urban green spaces: Does setting type make a difference?. Landscape and Urban Planning, 127, 173-181.

Keywords: family leisure activities, use of urban green space, outdoor recreation constraints, COVID-19 pandemic