Bildiri Konusu:Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Yetiştirme


Foto-Ses Yöntemi İle Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul Dışı Öğrenme
Okul dışı öğrenme ortamları ve bu ortamlarda gerçekleştirilen etkinlikler, çocukların öğrenme deneyimlerini pek çok açıdan desteklemektedir. Öğretmenin planlama aşamasında farklı ortam ve konulara ilişkin hazırlık yapması, gelişim alanlarına ve dönemlerine uygun ortamların belirlenerek bu ortamlardan en üst düzeyde yararlanılabilmesi bakımından çok önemlidir. Büyük sorumluluk ve emek gerektiren öğrenmeyi okul dışına taşıma sürecinde, izin alma ve maddi destek bulma gibi çok farklı zorluklar yaşandığı bilinmektedir. Öğretmenin bütün bu süreçte kararlı ve planlı olmasının yanı sıra ilgili kişi veya kurumlarla yararlı işbirlikler kurabilmesi, gereken destekleri almasında ilk adım olarak görülebilir.
Okul dışı öğrenme için belirlenen ortamın türü ne olursa olsun, öğretmenin öncelikle bu yer ve ilgili içerik hakkında kendi bilgilerini geliştirmesi gerekmektedir. Bilgi edinme ve çocukların öğrenmesi için gereken bakış açısını geliştirmede, okul dışı ortamların önceden birden fazla defa ziyaret edilmesinin başta gelen bir zorunluluk olduğu düşünülmektedir. Yaparak yaşayarak doğrudan öğrenme deneyimlerine özellikle ihtiyaç duyan okul öncesi dönem çocuklarıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, aşamalı ve ayrıntılı planlama yapılarak oluşturulmalıdır. Öğrenmenin okul dışı ortamlarda, işbirliği kurularak, araç-gereç, materyal ve yöntem bakımından zenginleştirilmesi çabasının, öğretmen adaylarının alanda çalışmaya başlamadan fark etmeleri gereken önemli bir öğretmenlik misyonu olduğu düşünülmektedir. Öğretmen adaylarının öncelikle kendi kişisel gelişimlerine katkı getirmesi ve sonrasında çocukları öğrenme sürecinde destekleyecek nitelikte eğitimsel süreçler oluşturmaları boyutları bakımından, yerel ve uluslararası değerleri fark ederek bunlardan faydalanmaları gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin bakış açılarını yansıttıkları etkinlik planlarının incelenmesidir. Nitel araştırma deseninde gerçekleştirilen bu çalışmada, foto-ses ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmaya okul öncesi öğretmenliği son sınıfta öğrenim gören, Okul Dışı Öğrenme Ortamları dersini alan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 44 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılardan, okul dışı öğrenme sürecini planlamak için yaşadıkları yerde ya da yakınında bulunan bir ortam belirlemeleri istenmiştir. Etkinlik sürecini hazırlık-uygulama-uygulama sonrası olarak planlamaları ve bu ortamları foto-ses yöntemi ile planladıkları etkinliklerin içeriğine göre fotoğraflamaları istenmiştir. Son olarak, öğretmen adaylarının eğitimci gözü ile bu ortamları okul öncesi dönem çocukları ile birlikte öğrenme ortamı olarak yeterli bulma durumları incelenmiştir. Belirledikleri bu ortamları geliştirmeye yönelik öneriler getirmeleri istenmiştir.
Katılımcılardan bizzat kendileri tarafından çekilen ve etkinlik süreçlerini görsel olarak açıklayan 339 fotoğraf alınmıştır. 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçilme kararı verildiğinden, öğretmen adaylarının bir bölümü memleketlerine gitmiştir. Bunun sonucunda 15 farklı ilde bulunan 22 farklı türde okul dışı öğrenme ortamı aday öğretmenler tarafından ziyaret edilmiştir. Etkinlik planlarında en çok tercih edilen ortamların başında farklı türlerde müzeler, milli park ve arboretum gibi doğal alanlar, kütüphaneler, Anıtkabir ve Atatürk evleri gelmektedir. Bunun yanı sıra itfaiye, tren garı ve marangoz gibi gerek yaşamsal bilgilerin aktarıldığı gerekse mesleklere ilişkin tanıtımların yapıldığı ortamlar da etkinlikler için tercih edilmiştir. Öğretmen adayları bu ortamları tercih etme nedenleri arasında en çok kültür ve tarihin çocuklara aktarımı, meslekleri tanıma, doğayı doğrudan deneyimleme ve canlıları koruma, okuma sevgisi kazanılmasını sağlama gibi boyutları belirtmiştir. Öğrenme ortamlarının geliştirilmesi için getirilen önerilere hem öğretmenlerin hem de çocukların yararı için rehberlik yapacak kişilerin bulunması, yaş grubuna uygun drama ya da sanat gibi etkinliklere olanak sağlayan ayrı bölümlerin olması, yaparak yaşayarak öğrenmenin desteklenebileceği atölyelerin bulunması ve bilgi verici görsellerin kaliteli olması gibi boyutlar örnek gösterilebilir.
Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme, foto-ses, öğretmen adayı

Out-of-School Learning from the Perspective of Pre-School Teacher Candidates Using the Photo-Voice Method
Out-of-school learning environments and the activities carried out in these environments support children's learning experiences in many aspects. It is very important for the teacher to prepare for different environments and subjects during the planning stage, in order to determine environments suitable for developmental areas and periods and to benefit from these environments at the highest level. It is known that in the process of taking learning outside of school, which requires great responsibility and effort, there are many different difficulties such as obtaining legal permissions and finding financial support. In addition to being determined and planned throughout this process, the teacher's ability to establish useful collaborations with relevant people or institutions can be seen as the first step in receiving the necessary support.
Regardless of the type of environment designated for out-of-school learning, the teacher must first develop his/her own knowledge about that location and the relevant content. It is thought that visiting out-of-school environments more than once is a primary necessity in gaining knowledge and developing the perspective required for children's learning.
Activities to be carried out with preschool children, who especially need direct learning experiences by doing, should be created by gradual and detailed planning. It is thought that the effort to enrich learning in out-of-school environments, through collaboration, in terms of tools, materials and methods, is an important teaching mission that prospective teachers should realize before starting to work in the field.
Teacher candidates must first realize and benefit from local and international values ​​in terms of contributing to their own personal development and then creating educational processes that will support children in the learning process.
The purpose of this study is to examine the activity plans in which teacher candidates reflect their perspectives on out-of-school learning environments. In this study, which was carried out with a qualitative research design, photo-voice and content analysis methods were used. 44 teacher candidates who were in their final year of preschool teaching, took the Out-of-School Learning Environments course, and participated in the study voluntarily participated in the research.
Participants were asked to identify a setting in or near where they lived to plan their out-of-school learning process. They were asked to plan the activity process as preparation-implementation-post-implementation and to photograph these environments according to the content of the activities they planned using the photo-voice method. Finally, the extent to which teacher candidates find these environments sufficient as a learning environment for preschool children was examined from the perspective of an educator. They were asked to make suggestions to improve the environments they identified.

339 photographs were taken from the participants themselves, visually explaining the event processes. Since it was decided to switch to distance education in higher education institutions in the spring semester of the 2022-2023 academic year, some of the teacher candidates went to their hometowns. As a result, 22 different types of out-of-school learning environments in 15 different provinces were visited by candidate teachers.
The most preferred environments in event plans are different types of museums, natural areas such as national parks and arboretums, libraries, Anıtkabir and Atatürk houses. In addition, environments such as fire departments, train stations and carpenters, where vital information is conveyed and professions are promoted, were also preferred for events.
Among the reasons why teacher candidates prefer these environments, they mostly stated dimensions such as transferring culture and history to children, getting to know professions, experiencing nature directly and protecting living things, and gaining a love of reading.
Suggestions for improving learning environments include finding people who will provide guidance for the benefit of both teachers and children, having separate sections that allow activities such as drama or art appropriate to the age group, having workshops where learning by doing and experiencing can be supported, and providing quality informative visuals.
Keywords: Out-of-school learning, photo-voice, teacher candidates