Bildiri Konusu:Okul Öncesi Dönemde Güncel Sorunlar


Doğal Afetlerin Erken Çocukluk Dönemi Üzerindeki Etkilerini Anlamak: ÇARE-M Projesi İhtiyaç Analizleri-2 (PDR Uzmanları)
Erken çocukluk dönemi, insan gelişiminde kritik bir aşamadır ve bu dönemdeki afetlerin etkisi, bir çocuğun psikolojik refahı ve eğitim yörüngesi üzerinde derin ve kalıcı etkilere sahip olabilir. Bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele almak için Erken Çocukluk Dönemi Afet Eğitim Modülünün geliştirilmesi elzemdir. Bu akademik çalışma, rehberlik ve psikoloji uzmanlarının böyle bir modülün oluşturulması ve uygulanmasındaki önemli katkılarını aydınlatmaya odaklanmaktadır.

Ülkemiz sahip olduğu doğal özellikler bakımından sonuçları itibariyle afete dönüşebilecek birçok doğal olayın gerçekleştiği bir coğrafyaya sahiptir. Bu nedenle ülkemizde yaşayan herkesin sonuçları afete dönüşebilecek bu süreçlerle yaşamayı öğrenmesi başka bir ifade ile afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlaması ve afetlere karşı dirençli bireyler olması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmenin en önemli yollarından biri ise eğitimdir. Etkilenen hassas gruplar arasında küçük çocuklar özellikle risk altındadır ve bu durum erken çocukluk eğitimi (EÇE) alanında özel dikkat ve hazırlık gerektirir. ÇARE-M projesinin kritik bir kısmına rehberlik eden bu çalışmada, afete hazırlık ve dayanıklılık oluşturma stratejilerinin / okuryazarlık becerilerinin EÇE programlarına hangi psikolojik etkenler dikkate alınarak entegre edilmesiyle ilgili kapsamlı bir çalışmaya genel bir bakış sunmaktadır. Düşünüldüğünde depremler, seller, toprak kaymaları ve çığlar gibi doğal afetler, dünya çapında bireylerin ve toplumların refahı için önemli tehditler oluşturmaktadır. Bu olayların acil fiziksel sonuçları iyi belgelenmiş olsa da erken çocukluk dönemi üzerindeki psikolojik ve duygusal etkiler genellikle hafife alınmaktadır. Bu çalışmayla, rehberlik ve psikolojik alan uzmanlarının erken çocukluk döneminde doğal afetlerin yarattığı benzersiz zorluklara ve uzun vadeli etkilerini azaltmaya yönelik stratejilere ilişkin bakış açıları vurgulanmaktadır.

Doğal afetler, sağlıklı çocukluk gelişimi için çok önemli olan emniyet ve güvenlik duygusunu sarsabilir. Bu olayların ardından, küçük çocuklar bir dizi duygusal ve psikolojik stres etkenine karşı özellikle savunmasızdır. Rehberlik ve psikolojik alan uzmanları, bu sorunların anlaşılması ve ele alınmasında çok önemli bir role sahiptir. Eğitimsel programlar ve uygulamalarda kullanılmak üzere bu uzmanlardan alınan görüşlerin programların daha verimli uygulanmasında değeri büyüktür.

Hem niteliksel hem de niceliksel araştırma yöntemlerini birleştirecek bu proje genel olarak; vaka çalışmalarını, anketleri ve EÇE profesyonelleri ve afet yönetimi / AFAD uzmanlarıyla yapılan görüşmeleri içermektedir. Bu çalışma özelinde yapılan ihtiyaç analizi görüşmeleri sonucu elde edilen bulguların, önce söz konusu iller özelinde ardından ülke genelinde uygulanan EÇE müfredatı için kanıta dayalı politika önerileriyle eğitim kılavuzlarına katkıda bulunması ve sonuçta küçük çocukların ve topluluklarının farkındalığını, dayanıklılığını, hazırlıklı olma durumunu ve afet okuryazarlığını artırması beklenmektedir.

Bu çalışmada PDR uzmanlarının; psikolojik destek unsurlarını afet eğitimine entegre eden ve erken çocukluk döneminin gelişim aşamaları ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlayan özel bir müfredatın tasarımına aktif olarak katılabilecekleri, çocuk gelişimi konusunda derinlemesine bir anlayışa sahip olduklarından yaşa uygun içerik ve materyallerin geliştirilmesine katkıda bulunabilecekleri, psikolojik dayanıklılık geliştirmeye yönelik stratejileri modüle entegre edilmesine katkı sunabilecekleri, çocukların stres, korku ve kederle başa çıkmalarına yardımcı olacak faaliyet ve egzersiz önerileri sunabilecekleri, güvenli ve destekleyici bir öğrenme ortamı yaratmanın önemini vurgulayarak, erken çocukluk eğitimcilerinin modülü nasıl etkili bir şekilde sunacakları konusunda eğitilmelerine yardımcı olabilecekleri vb. birçok desteği verebilecekleri anlaşılmıştır.

Doğal afetlerin erken çocukluk gelişimi üzerinde derin ve uzun süreli etkileri vardır ve rehberlik ve psikolojik alan uzmanlarını içeren kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. Travmayı ele alarak, dayanıklılığı teşvik ederek ve destek sistemlerini güçlendirerek, bu afetlerin toplumlarımızın en genç ve en savunmasız üyeleri üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olabiliriz. Bu alandaki uzmanlar tarafından paylaşılan içgörü ve stratejiler, en genç vatandaşlarının refahına öncelik veren daha dirençli ve empatik bir toplum inşa etmeye yönelik kritik adımlardır.
Anahtar Kelimeler: Doğal afet, doğal afet okuryazarlığı, okul öncesi dönem, ÇARE-M projesi, PDR uzmanları

Understanding the Impacts of Natural Disasters on Early Childhood: ÇARE-M Project Needs Analysis-2 (PDR Experts)
Early childhood is a critical stage in human development and the impact of disasters during this period can have profound and lasting effects on a child's psychological well-being and educational trajectory. To comprehensively address this issue, it is essential to develop an Early Childhood Disaster Education Module. This academic study focuses on illuminating the important contributions of counseling and psychology professionals in the creation and implementation of such a module.

In terms of its natural characteristics, our country has a geography where many natural events that can turn into disasters occur. For this reason, everyone living in our country should learn to live with these processes whose consequences may turn into disasters, in other words, contribute to the reduction of disaster risks and become resilient individuals against disasters. One of the most important ways to realize this is education. Among the vulnerable groups affected, young children are particularly at risk and this requires special attention and preparation in the field of early childhood education (ECE). Guiding a critical part of the ÇARE-M project, this paper provides an overview of a comprehensive study on how to integrate disaster preparedness and resilience building strategies/literacy skills into ECE programs, taking into account psychological factors. When considered, natural disasters such as earthquakes, floods, landslides and avalanches pose significant threats to the well-being of individuals and communities worldwide. While the immediate physical consequences of these events are well documented, the psychological and emotional impacts on early childhood are often underestimated. This study highlights counseling and psychological professionals' perspectives on the unique challenges posed by natural disasters in early childhood and strategies to mitigate their long-term effects.

Natural disasters can shake the sense of safety and security that is crucial for healthy childhood development. In the aftermath of these events, young children are particularly vulnerable to a range of emotional and psychological stressors. Counseling and psychological professionals have a crucial role to play in understanding and addressing these issues. Their insights for use in educational programs and practices are invaluable for more effective program implementation.

This project integrates both qualitative and quantitative research methods. In general, it will include case studies, questionnaires and interviews with ECE professionals and disaster management / AFAD experts. It is expected that the findings from the needs assessment interviews conducted specifically for this study will contribute to evidence-based policy recommendations and training guidelines for ECE curricula implemented first in these provinces and then across the country, and ultimately increase the awareness, resilience, preparedness and disaster literacy of young children and their communities.

In this study, counseling and guidance counselors; actively participate in the design of a specialized curriculum that integrates elements of psychological support into disaster education and ensures that it is aligned with the developmental stages and needs of early childhood, and contribute to the development of age-appropriate content and materials as they have an in-depth understanding of child development, They can contribute to integrating strategies for developing psychological resilience into the module, suggest activities and exercises to help children cope with stress, fear and grief, help train early childhood educators on how to deliver the module effectively by emphasizing the importance of creating a safe and supportive learning environment, etc. emphasizing the importance of creating a safe and supportive learning environment.

Natural disasters have profound and long-lasting effects on early childhood development and require a comprehensive approach involving counseling and psychological field experts. By addressing trauma, promoting resilience and strengthening support systems, we can help reduce the impact of these disasters on the youngest and most vulnerable members of our societies. The insights and strategies shared by experts in this field are critical steps towards building a more resilient and empathetic society that prioritizes the well-being of its youngest citizens.
Keywords: Natural disaster, natural disaster literacy, preschool period, ÇARE-M project, PDR experts