Bildiri Konusu:Okul Öncesi Eğitim Programları


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINA KAYNAŞTIRILAN AÇIK HAVA TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ ÇOCUKLARIN BİYOFİLİ DÜZEYLERİNİN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNE ETKİSİ
Tarih boyunca doğal parklar, bahçeler, çiftlikler ve su kenarları çocukların oyun alanları olmuştur. Ancak günümüzde sanayileşme ve kentleşmenin artmasıyla birlikte doğal alanlar azalmış ve kentlerdeki sosyal hayatın değişmesi doğadan kopmayı da hızlandırmıştır. Bu durumdan en çok etkilenen kesim ise çocuklardır. Günümüzde çocuklar doğadan kopuk yetişmekte ve bu durum çocukların fiziksel, bilişsel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Günümüz çocuklarının açık alanlarda vakit geçirme fırsatlarının sınırlı olduğunu, bu alanlarda vakit geçirme fırsatını elde etseler bile, bu alanların doğallık bakımından yetersizdir. Eğitimin tarihsel açısından ilk yıllarından itibaren okul öncesi dönemde çocuk ve doğa bir arada düşünülmüştür. Çünkü bu kritik dönemde verilecek eğitimin kalitesi ve sunulacak imkanlar sonraki gelişim süreçlerini etkilemektedir. Çocukların doğaya ve çevreye yönelik bilgi, tutum ve davranışlarını okul öncesi dönemde şekillendirmeye başlamaktadır. Bu nedenle okul öncesi dönemde çocuklarda oluşturulan doğa ve çevre algısı onların ilerideki tutum ve davranışlarını yönlendirmektedir. İskandinav ve Avrupa Birliği ülkelerinde küçük yaşlardan itibaren doğaya duyarlı nesillerin yetiştirilmesine önem vermektedir. Bu doğrultuda okul öncesi eğitim öğretmenleri, okulun bahçesini her mevsim öğrenme ortamı olarak etkin ve verimli kullanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonu’nda da erken yaşlardan itibaren çocukların çevreye ve canlıların yaşam hakkına duyarlılık kazanması temel değerleri arasındadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programının (2013) temel özelliklerinden dengelidir ilkesi ile etkinliğin uygulandığı yer (iç ve dış mekânlar) ve etkinliklere ayrılan sürenin dengeli bir şekilde ayarlanmasını ve öğrenme merkezleri, iç mekânlarda olduğu kadar dış mekânlarda da düzenlenmesini önemsemektedir. Yaşamın ileriki yıllarına her bakımdan temel oluşturan okul öncesi döneminin öneminin anlaşılmasıyla birlikte çocukların bu dönemde nitelikli bir eğitim alması önem taşımaktadır.
Araştırma okul öncesi eğitim programına kaynaştırılan açık hava temelli eğitim programının çocukların biyofili düzeylerinin öz düzenleme becerilerine etkisi belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak tasarlanmıştır. Araştırmada okul öncesi eğitim kurumunun belirlenmesinde amaçlı (amaçsal) örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Türkiye’de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Beşiktaş ilçesinde bağımsız devlet anaokuluna devam eden 60-66 aylık çocuklar oluşturmuştur. Deney ve kontrol grupları sınıf mevcutları ile orantılı 20 çocuk toplam 40 çocuktan oluşmuştur. Araştırmada verilerini toplamak için veri toplama araçları, çocukların demografik özelliklerine ait bilgileri elde etmeye yönelik araştırmacı tarafından hazırlanacak olan “Kişisel Bilgi Formu”, çocukların biyofili düzeylerini ölçmek amacıyla Rice ve Torquati (2013) tarafından geliştirilen Yılmaz ve Olgan (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çocuklar İçin Biyofili Ölçeği”, Smith-Donald ve diğerleri (2007) tarafından geliştirilen Tanrıbuyurdu ve Yıldız (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan “Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği- OÖDÖ” kullanılmıştır. Araştırma 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci (bahar) döneminde bağımsız anaokulunda okul öncesi eğitim programına kaynaştırılan açık hava temelli eğitim programı sekiz hafta, haftada üç gün, günde iki etkinlikten oluşan bütünleştirilmiş etkinlik uygulanmıştır. Araştırma 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci (güz) döneminde deney ve kontrol gruplarına çocukların biyofili düzeylerini ölçmek amacıyla Rice ve Torquati (2013) tarafından geliştirilen Yılmaz ve Olgan (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan “Çocuklar İçin Biyofili Ölçeği”, Smith-Donald ve diğerleri (2007) tarafından geliştirilen Tanrıbuyurdu ve Yıldız (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan “Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği- OÖDÖ” kalıcılık testi uygulanacaktır. Açık hava temelli eğitim programına katılan çocuklar ile katılmayan çocukların “Çocuklar için Biyofili Ölçeği” ve “Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği”nden aldıkları ön test puanları ile grupların açık hava eğitim temelli program sonrasında elde ettikleri son test puanlarına ve kalıcılık testi puanlarına ilişkin nicel veriler istatiksel paket programları kullanılarak analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim Programı, Açık Hava Temelli Eğitim Programı, Biyofili, Öz Düzenleme

THE EFFECT OF OUTDOOR-BASED EDUCATION PROGRAM INTEGRATED INTO THE PRE-SCHOOL EDUCATION PROGRAM ON THE CHILDREN'S BIOPHILIA LEVELS' SELF-REGULATION SKILLS
Throughout history, natural parks, gardens, farms and waterfronts have been children's playgrounds. However, today, with the increase in industrialization and urbanization, natural areas have decreased and the change in social life in cities has accelerated the separation from nature. The people most affected by this situation are children. Today, children grow up disconnected from nature, and this negatively affects their physical, cognitive and psychological development. Today's children have limited opportunities to spend time in open areas, and even if they have the opportunity to spend time in these areas, these areas are inadequate in terms of naturalness. Historically, children and nature have been considered together in the preschool period since the early years of education. Because the quality of the education to be provided and the opportunities to be provided in this critical period affect subsequent development processes. Children's knowledge, attitudes and behaviors towards nature and the environment begin to shape in the preschool period. For this reason, the perception of nature and environment formed in children during the preschool period directs their future attitudes and behaviors. In Scandinavian and European Union countries, it attaches importance to raising nature-sensitive generations from an early age. In this regard, pre-school education teachers use the school garden effectively and efficiently as a learning environment in all seasons. In the 2023 Vision of the Ministry of National Education, it is among the basic values that children become sensitive to the environment and the right to life of living things from an early age. In addition, the Ministry of National Education attaches importance to the balance principle of the Preschool Education Program (2013), with the principle that the place where the activity is implemented (indoors and outdoors) and the time allocated to the activities are arranged in a balanced manner, and that learning centers are arranged in outdoor as well as indoor spaces. With the understanding of the importance of the pre-school period, which forms the basis for the later years of life in every respect, it is important that children receive a qualified education during this period.
The aim of the research was to determine the effect of the outdoor-based education program integrated into the preschool education program on children's biophilia levels and self-regulation skills. The research was designed as a quasi-experimental design with a pretest-posttest control group, one of the quantitative research methods. Purposive sampling technique was used in the research to determine the pre-school education institution. The study group of the research consisted of 60-66 month-old children attending independent state kindergarten in Beşiktaş district of Istanbul Provincial Directorate of National Education in Turkey. The experimental and control groups consisted of 40 children in total, 20 of whom were proportionate to the class size. Data collection tools to collect data in the study include the "Personal Information Form" to be prepared by the researcher to obtain information about the demographic characteristics of children, the "Children's Form" developed by Rice and Torquati (2013) to measure the biophilia levels of children and adapted to Turkish by Yılmaz and Olgan (2017). Biophilia Scale”, developed by Smith-Donald et al. (2007) and adapted to Turkish by Tanrıbuyurdu and Yıldız (2014) were used. In the second (spring) semester of the 2022-2023 academic year, an outdoor-based education program integrated into the pre-school education program in an independent kindergarten was implemented for eight weeks, three days a week, consisting of two activities a day. The research was conducted in the first (fall) semester of the 2023-2024 academic year. The "Biophilia Scale for Children", developed by Rice and Torquati (2013) to measure the biophilia levels of children in the experimental and control groups, adapted into Turkish by Yılmaz and Olgan (2017), was used by Smith-Donald et al. (2007) and adapted into Turkish by Tanrıbuyurdu and Yıldız (2014), the "Preschool Self-Regulation Scale - PSRS" retention test will be applied. Quantitative data regarding the pre-test scores of the children who participated in the outdoor education program and the children who did not participate in the "Biophilia Scale for Children" and "Pre-School Self-Regulation Scale" and the post-test scores and permanence test scores of the groups after the outdoor education-based program were statistically presented. It will be analyzed using package programs.
Keywords: Preschool Education Program, Outdoor Based Education Program, Biophilia, Self-Regulation