Bildiri Konusu:Okul Öncesi Dönemde Teknoloji ve İnovasyon


Okul Öncesi Çocukları İçin Kodlama Ölçeği’nin Geliştirilmesi
Çevrelerinde teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılması nedeniyle çocuklar teknoloji ve teknolojik ürünlerle çok erken yaşlarda karşılaşmaktadır. Bu teknolojik ürünlerin mekaniği incelendiğinde aslında bir işi ya da çeşitli işleri yapabilmek için programlanan robotlar oldukları görülmektedir. Dünya genelinde çocuklara bakıldığında, içinde bulundukları ortamda yer alan dijital cihazlar ve yenilikçi teknolojiler, çocukların kişisel gelişimlerini ve kültürlerini etkilemektedir. Bu yenilikçi teknolojilerden biri de kodlamadır. Gelişimine uygun olan kodlama programları ile çalışan çocukların, bilgi-işlemsel düşünme, mekânsal akıl yürütme, problem çözme sürecindeki hataları ayıklayabilme, döngüler, akışı takip etme, tasarım sürecini gerçekleştirme gibi farklı becerilerinin geliştiği görülmektedir. Kodlamanın çocukların gelişimine etkilerini belirlemek amacıyla kodlama becerilerini ölçmeye yönelik performansa dayalı ölçme aracının geliştirilmesi önem taşımaktadır. Yapılan araştırmada Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Kodlama Ölçeği geliştirmek amaçlanmıştır. Ölçek Bolu ilinde gerçekleştirilen “TUBİTAK 1001-Okul Öncesi Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras ve Teknoloji Çalışması: Geleneksel El Sanatları Temelli Dijital Hikaye Anlatımı ve Kodlama Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” projesi kapsamında geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu beş altı yaş grubundaki 175 çocuk oluşturmaktadır. Ölçekte çocukların kodlama becerilerini ölçmeye yönelik, bir örnek problem durumu olmak üzere, 7 problem durumu yer almaktadır. Problem durumları belirlenirken, ilgili literatür ve daha önce geliştirilen çocuklara yönelik ölçekler incelenmiş, bu doğrultuda ölçek maddeleri oluşturulmuştur. Ölçek maddeleri oluşturulduktan sonra 5 Okul Öncesi Eğitimi ve 2 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanından uzmana gönderilmiş; uzman görüşleri doğrultusunda maddeler güncellenmiştir. Elde edilen ölçek formu ile araştırmacılar tarafından daha önce kodlama eğitimi alan ve almayan çocuklarla pilot çalışma yapılmış, uygulama deneyimleri doğrultusunda çalışmayan maddeler ölçekten çıkarılmış ve nihai form oluşturulmuştur. Ölçekte örnek problem durumu “Kontrol Akışı Kavramları-Sağ, sol, ileri, geri” kavramına ilişkin olarak oluşturulmuş, bu problem durumuna yönelik 5 maddeye yer verilmiştir. Bu madde uygulayıcı rehberliğinde gerçekleşmektedir. Ayrıca ölçekte “Gerçek Yaşam Algoritmaları” problem durumuna yönelik 4 madde, “Komut Dizileri ve Kontrol Akışı”na yönelik 5 madde , “Parametreler (Sabit/Değişken) ve Karar Kontrol (Eğer) Yapıları” na ilişkin 8 madde, “Karar Kontrol (Eğer) Yapıları”na ilişkin 4 madde, “Model Oluşturma” ya ilişkin 2 madde, “Hata ayıklama”ya ilişin 4 madde ve “Görsellerle model oluşturma” ya ilişkin 4 madde yer almaktadır. Bunun yanı sıra her problem durumunda, bu maddelerin yanı sıra bir örnek maddeye yer verilmiştir. Ölçekte araştırmacıların örnek durumları çocuklara anlattıktan sonra çocuklardan sıra ile becerileri yapmalarını istemesi gerekmektedir. Çocuk istenilen beceriyi tam olarak gerçekleştirdiyse her örnek durumun altında yer alan kontrol listesinde “Yaptı” (1) yı işaretlemesi, gerçekleştirememesi durumunda ise “Yapamadı” (0)’yı işaretlemesi gerekmektedir. İşaretleme tamamlandıktan sonra çocuğun beceriyi gerçekleştirme sürecinin “notlar” bölümünde kısaca not edilmesi gerekmektedir. Ölçekte ilk üç problemin maddeleri araştırmacı tarafından hazırlanan yer matında çocuğun adımları ile, diğerleri kâğıt üzerinde cevaplanmaktadır. Ölçekte araştırmacılar tarafından uygulayıcılara yönelik “Ölçek Uygulama Yönergesi” oluşturulmuştur. Ölçek çocuklara bireysel olarak dikkat dağıtmayan, sessiz bir ortamda uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen veriler analiz bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS 22 programı kullanılarak güvenirlik analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda ölçekte bulunan maddelere bakıldığında Cronbach Alpha değerinin 78-.80 aralığında, toplamda ise .80 olduğu görülmüştür. Tüm bu bulgular ölçeğin 5-6 yaş okul öncesi dönem çocuklarının kodlama becerilerini değerlendirmede ve erken çocukluk döneminde kodlama eğitimine yönelik deneysel çalışmaların yürütülmesi gibi amaçlarla yürütülecek araştırmalarda veri toplama aracı olarak kullanılabilir olduğunu göstermektedir.


Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Ölçek Geliştirme, Kodlama Ölçeği

Development of Coding Scale for Preschool Children
Children encounter technology and technological products at a very early age due to the widespread use of technology in their environment. When the mechanics of these technological products are examined, it is seen that they are actually robots that are programmed to perform a job or various tasks. Looking at children around the world, digital devices and innovative technologies in their environment affect their personal development and culture. One of these innovative technologies is coding. It is seen that children who work with coding programs suitable for their development develop different skills such as information-processing thinking, spatial reasoning, debugging errors in the problem-solving process, cycles, following the flow, and realizing the design process. In order to determine the effects of coding on children's development, it is important to develop a performance-based measurement tool to measure coding skills. In this study, it was aimed to develop a Coding Scale for Preschool Children. The scale is based on the "TUBITAK 1001-Intangible Cultural Heritage and Technology Study in Preschool Education: Development, Implementation and Evaluation of a Digital Storytelling and Coding Program Based on Traditional Handicrafts" project carried out in Bolu province. The study group consisted of 175 children in the five and six age group. The scale includes 7 problem situations, including a sample problem situation, to measure children's coding skills. While determining the problem situations, the relevant literature and previously developed scales for children were examined, and scale items were created accordingly. After the scale items were created, they were sent to 5 experts in the field of Preschool Education and 2 experts in the field of Computer Education and Instructional Technology and the items were updated in line with the expert opinions. With the obtained scale form, the researchers conducted a pilot study with children who had and had not received coding training before, and the items that did not work in line with the application experiences were removed from the scale and the final form was created. In the scale, a sample problem situation was created regarding the concept of "Control Flow Concepts-Right, left, forward, backward" and 5 items were included for this problem situation. This item is realized under the guidance of the practitioner. In addition, the scale includes 4 items for the "Real Life Algorithms" problem situation, 5 items for "Command Sequences and Control Flow", 8 items for "Parameters (Fixed/Variable) and Decision Control (If) Structures", 4 items for "Decision Control (If) Structures", 2 items for "Model Building", 4 items for "Debugging" and 4 items for "Model Building with Visuals". In addition to these items, an example item was included in each problem situation. In the scale, after explaining the sample situations to the children, the researchers should ask the children to perform the skills in turn. If the child has fully realized the desired skill, he/she should mark "Done" (1) in the checklist under each sample situation, and if not, he/she should mark "Failed" (0). After the marking is completed, the child's process of performing the skill should be briefly noted in the "notes" section. The items of the first three problems in the scale are answered with the child's steps on the floor mat prepared by the researcher, while the others are answered on paper. In the scale, a "Scale Application Guideline" was created by the researchers for the practitioners. The scale was administered to the children individually in a distraction-free, quiet environment. The data obtained from the scale were transferred to the analysis computer environment and reliability analysis was performed using the SPSS 22 program. As a result of the analysis, it was seen that the Cronbach Alpha value was between 78-.80 for the items in the scale and .80 in total. All these findings show that the scale can be used as a data collection tool in studies to be conducted for purposes such as evaluating the coding skills of 5-6 year old preschool children and conducting experimental studies on coding education in early childhood.

Keywords: Preschool Education, Scale Development, Coding Scale