Bildiri Konusu:Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun-Müzik-Drama Etkinlikleri


Okul Öncesi Dönemde Matematik-Müzik İlişkisine Yönelik Ulusal Araştırmaların İncelenmesi

Müzik ve matematiğin iç içe bir gelişim seyretmekte ve araştırmalarda da ifade edildiği şekliyle matematikle müzik birbiriyle yakından ilişkili olan alanlardır. Müzik temelli verilen matematik eğitiminin çocuklarda akademik başarıyı artırdığı, konsantrasyon ve katılımı desteklediği yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Nörolojik açıdan matematikle müzik arasındaki ilişki müzik çalışmalarının matematiksel bir yapı ile değerlendirilmesine dayanmasıdır. Beyinde müzik ve matematik alanlarının birbiriyle ilişkili alanlar olduğu ve bu alanların kesiştiği yerlerin varlığına ilişkin araştırma sonuçları mevcuttur. Beyindeki sağ ve sol lob arasında, matematik ve müzik sayesinde bağlantı oluşmaktadır. Matematik, beynin sol lobunu, müzik ise sağ lobunu harekete geçirmektedir. Eğitimciler zaman içerisinde farklı araştırmaların ardından çoklu zeka kuramına yönelmişlerdir. İnsan beynini harekete geçirmek ve öğrenmeyi artırmak için çoklu zeka kuramına da uyum sağlaması için müziğin gerekli olduğu söylenebilir. Araştırmalardan edilen bulgulardan hareketle matematik-müzik ilişkisinin ele alındığı çalışmaların incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Araştırmanın temel amacı ülkemizden okul öncesi dönemde olan çocuklarla 2000-2023 yılları arasında matematik ve müzik ilişkisini ele alan lisansüstü tezlerin ve araştırma makalelerinin incelenmesidir.Bu çalışma 2000-2023 yılları arasında okul öncesi döneminde olan çocuklarla yapılan matematik ve müzik ilişkisini ele alan araştırma doküman incelemesi yoluyla TR Dizin, Dergipark, Google Akademik, YÖKTEZ veri tabanlarından elde edilmesiyle yapılmıştır. Çalışmaya, amacına uygun olduğundan 2 lisansüstü tez dahil edilmiştir. Veri tabanlarından araştırmaya dahil edilen çalışmalara ulaşabilmek için “müzik”, “matematik”, “matematik ve müzik” anahtar sözcükleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Eylül 2023 tarihi itibariyle, YÖKTEZ veri tabanında araştırmaya dahil edilen 2000-2023 yılları arasında yayınlanan “ okul öncesi müzik” anahtar sözcüğüyle 56, “okul öncesi matematik” anahtar sözcüğüyle 63, “okul öncesi matematik ve müzik” anahtar sözcüğüyle 2 lisansüstü teze ulaşılmıştır. DergiPark veri tabanı incelendiğinde “okul öncesi müzik” anahtar sözcüğüyle 37, “okul öncesi matematik” anahtar sözcüğüyle 58, “okul öncesi matematik ve müzik” anahtar sözcüğüyle 6 araştırma makalesine,TR Dizin veri tabanı incelendiğinde “okul öncesi matematik” anahtar sözcüğüyle 33, “okul öncesi müzik” anahtar sözcüğüyle 17 çalışmaya ulaşılırken “okul öncesi matematik ve müzik” anahtar sözcüğüyle çalışmaya ulaşılamamıştır. Google Akademik veri tabanında iste “okul öncesi matematik” anahtar sözcüğüyle 359 , “okul öncesi müzik” anahtar sözcüğüyle 164, “okul öncesi müzik ve matematik” anahtar sözcüğüyle çalışmaya ulaşılamamıştır. Erişilen tüm çalışmalar incelendikten sonra araştırma konusuyla ilgili olmayan, çocuklarla çalışılmayan çalışmalar çıkarılmış, 2 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Araştırmaya dahil edilen tezlerden bir tanesi yüksek lisans diğeriyse doktora tezi olduğu, iki tezinde Marmara Üniversitesi Müzik öğretmenliği bilim dalları tarafından yayınlandığı ortaya çıkmıştır. Okul öncesi anabilim dalından okul öncesi dönemde matematik ve müzik ilişkisinin ele alındığı çalışmaların olmadığı ortaya çıkmıştır.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında çocuklar müzik eğitimine aktif olarak katıldıklarında, beyine giden sinirlerin potansiyelinin arttığı, matematik, uzamsal algı problem çözme becerilerinin olumlu yönde geliştiği araştırmalarla ortaya konmuştur.
Üniversitelerin farklı bölümlerinden farklı akademisyenlerin konuyu ele alındığında alan yazına katkı sağlanabilir, çalışma alanı genişletilebilir olduğu görülmektedir. Araştırmalarda kullanılan ölçme araçları geçerlik ve güvenirliği sağlanmış olan araçlardır.
Uluslararası yapılan çalışmalar ele alındığında müziğin matematik üzerindeki etkileri açıkça görülürken matematik gibi soyut kavramların somutlaştırılması sürecinde çocukların yaşadığı sorunları aza indirgemek amacıyla kullanılan müzik ve müzik eğitiminin öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi daha kalıcı hale getirdiği, öğrenme ortamlarını eğlenceli hale getirerek çocukların yaş gruplarına uygun hale getirdiği ve matematik performanslarını artırdığı alan yazında belirtilmektedir.
Yapılan çalışmada doğrultusunda okul öncesi dönemde müzikle matematik ilişkisini inceleyen bilimsel çalışmalarının sınırlı olduğu görülmüştür.


Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, Müzik, Matematik, Müzik ve Matematik