Bildiri Konusu:Erken Çocukluk Döneminde İkinci Dil Eğitimi


Duyusal Oyun Programı’nın Yabancı Uyruklu Çocukların Türkçe Öğrenimine Etkisi
ÖZET
Okul öncesi eğitim kurumlarının etkinlikleri arasında yer alan ve çocukların vücut farkındalığı kazanmasını destekleyen duyusal oyun çalışmaları; çocukların yaparak yaşayarak içerisinde bulundukları zamanı deneyimlerken kendi duygularını anlayıp anlatmalarını, dolayısıyla içerisinde yaşadıkları toplumun dilini kullanma becerisini kazanmalarını desteklemektedir. Çocuğun çinde bulunduğu toplumun dilini yaşına uygun gelişim becerileri doğrultusunda kullanması onun sosyal bakımdan yaşadığı topluma uyumunu artrmakta aynı zamanda bilişsel gelişiminin desteklendiği eğitim ortamlarına kendini ait hissederek sınıf iklimine entegre olmaktadır. Özellikle erken çocukluk eğitiminin verildiği kurumlarda oyunun merkeze alınması söz konusu aitlik olgusunun desteklenmesini sağlamaktadır. Çocukların kendilerini ifade etmelerinde önemli role sahip olan duyusal oyunlara eklenen sözlü anlatım ve ezgisel çalışmalar; onların kelime telaffuzlarının ve kelime haznelerinin zenginleşmesine de büyük katkı sağlamaktadır. Erken çocukluk eğitimine başlamış olan ve aile ortamından yeni ayrılarak farklı bir sosyal ortama giren çocukların, doğal iletişim dilini kullanarak kelime hazinesini genişletmesi uyum sürecini desteklediği gibi öğrenme potansiyelini de yükseltecektir.
AMAÇ
Bu araştırmanın amacı, araştırmacılar tarafından hazırlanan Duyusal Oyunlarla Türkçe Öğrenimi Programı’ın Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan 48-72 aylık yabancı uyruklu çocukların Türkçe öğrenimlerine etkisini incelemektir.
YÖNTEM
Araştırma nicel bir çalışmadır. Araştırmanın pilot uygulamasında Sivas ili Merkez ilçedeki 48-72 aylık Suriye ve Afganistan uyruklu 4 çocukla ebeveynlerinin yazılı izinleri alınarak çalışılmıştır. Pilot uygulamaya dahil olan çocuklara ilişkin verilerin tespiti için Peabody Resim Kelime Testi ön test-son test olarak uygulanmıştır. İlgili ölçeğin yanı sıra çocukların program uygulanmadan önceki anlamını bilerek söyledikleri Türkçe kelimeler kayıt altına alınmış ve program uygulandıktan sonraki kelime-cümle dağarcıkları ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR
Bulgular; kontrol grubundaki çocukların ön ve son test puanları arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğunu ve oyun programına dahil olan çocukların harf-kelime telaffuzu, kelime bilgisi ve yaş düzeylerine yönünden dil gelişim düzeylerine olumlu etkisinin olduğunu göstermiştir.
SONUÇ
Pilot uygulama sonrasında araştırmanın deney grubuna uygulanacak oyun programı için yaş ve gelişim farkları dikkate alınarak farklı oyun etkinliklerinin dahil edilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca araştırmaya konu olan Duyusal Oyun Programı’nın büyük ve küçük gruplar ile uygulanmasının farklı kültürlere sahip olan çocuklar arasında sosyal bağ kuracağı düşünüldüğünden sınıf ortamında da uygulanacak şekilde genişletilmesi düşünülmektedir. Yabancı uyruk ve farklı kültürlerden gelen çocuklar çalışma olanağı olan öğretmenlerle yapılan görüşmelerin faklı programların temelini oluşturacağı, yaş ve gelişim seviyeleri dikkate alınarak ilgili programın uygulama hususunda yol gösterici olacağı düşünülmketdir. Ayrıca araştırma kapsamında ön test-son test olarak uygulanan Peabody Resim Kelime Testi'nin yanı sıra farklı gelişim ölçeklerinin uygulanmasıyla da sonuçlardaki güvenirliğin artırılacağı düşünülmektedir.
Araştırma sonucunda uygulanan programın yabancı uyruklu çocukların Türkçe öğrenimlerini kolaylaştıracağı, anlayarak konuşma ve anlatılanı anlama becerisini destekleyeceği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 36-72 aylık çocuklar için belirlenen kazanım göstergelere uygun becerileri daha kolay edinecekleri düşünülmektedir.
Pilot uygulamadan elde edilen bulgular doğrultusunda Türkiye'de okul öncesi eğitim alan yabancı uyruklu 48-72 ay arası çocukların Türkçeyi öğrenme ve eğitim ortamlarına daha hızlı entegre olmasına ilişkin öneriler getirilmiş, aynı zamanda yabancı uyruklu çocuklarla eğitim ortamında karşılaşan öğretmenler için program doğrultusunda eğitim akışları geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarının yabancı uyruklu çocukları için uygulanan erken çocukluk eğitimi politikalarının gözden geçirilmesi, erken çocukluk dönemi eğitimi veren kurumlarda ortak sınıf ikliminin oluşturulması ve yabancı uyruklu çocukların eğitim ortamlarına uyum sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler : Yabancı uyruklu, Türkçe, duyusal oyun.
Anahtar Kelimeler: Yabancı uyruklu, Türkçe, duyusal oyun.