Bildiri Konusu:Okul Öncesi Dönemde Anne-Baba Eğitimi


Okul Öncesi Öğretmenlerin Aile Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Eğitim kurumları, başarılı, kendisi ve toplumla barışık bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bunun için okul öncesi eğitimden itibaren tüm eğitim kademelerinde çocukların problem çözebilen, yaratıcı, özgüveni yüksek, özbakım becerileri gelişmiş, özdenetim sahibi, kendini iyi ifade edebilen, akranlarıyla ve yetişkinlerle güçlü ilişkiler kurabilen, üretken ve sosyal sorumluluk duygusuna sahip vb. özelliklere sahip bireyler olmaları için çaba harcanmaktadır. Eğitim kurumlarında çocukların nitelikli bireyler olması için harcanan çabanın başarıya ulaşmasında ailenin desteği oldukça önemlidir. Çocuğun ilk sosyal ilişkileri yaşadığı, yaşama dair ilk bilgileri öğrendiği, birçok beceri ve davranışı edindiği aile, çocuğun gelişimi ve öğrenmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çocukla nasıl iletişim kuracağını bilen, gelişim alanlarını desteklemek için gerekli bilgi ve beceriye sahip, ona zengin uyarıcı bir çevre hazırlayan, olumlu ebeveyn tutumlarına sahip bir aile çocuğun bütüncül gelişimini desteklemede ve okulda verilen eğitimin devamlılık kazanmasında önemli bir rol üstlenmiş olur. Bu nedenle, çocukların hızlı bir gelişim döneminde oldukları ve birçok beceriyi edindikleri okul öncesi dönemde ailelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmeye ve çocuğun bütüncül gelişimini desteklemeye ilişkin verilecek aile eğitimleri önemlidir. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin aile eğitiminin öneminin farkında olmaları ve gerekli çalışmaları gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Okul öncesi öğretmeni eğitim öğretim yılının başında sınıfındaki çocukların ailelerinin eğitim gereksinimlerini ihtiyaç belirleme formu ya da başka bir yöntemle belirleyerek aile eğitimleri için bir planlama yapabilir. Öğretmen, aile eğitimlerini Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programının önerdiği gibi okula uyum haftasında yapabileceği gibi eğitim öğretim yılı içine yayarak da gerçekleştirebilir. Yapılacak olan bu eğitimlerde, akademik olmayan bir dilin kullanılması, eğitim materyallerinin görsel ağırlıklı olması, ailelerin günlük yaşamından örneklere yer verilmesi, eğitimin konusuna ilişkin materyal ve araçların bulundurulması, ısınma oyunlarına yer verilmesi ve konunun pekiştirilmesine yönelik bazı küçük uygulamaların yapılması ailelerin aile eğitimlerine daha fazla ilgi duymasını, eğitim esnasında eğlenmesini ve daha kalıcı öğrenmeler elde etmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda, araştırmanın amacı okul öncesi dönem öğretmenlerin aile eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Betimsel özellikte olan bu araştırma, nitel araştırma yöntemine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Muş ilinde bulunan farklı okullarda görev yapan 11 okul öncesi öğretmeni bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, ilgili alan yazın taramaları yapılarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “ Aile Eğitimine Yönelik Okul Öncesi Öğretmenleri Görüşme Formu " ile toplanmıştır. Form iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, öğretmenlerin cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, mezun olunan okul türü, mesleki deneyim süresi, bulunduğu okul türü gibi kişisel bilgilerini toplamak amacıyla hazırlanan sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise, okul öncesi öğretmenlerin aile eğitimine ilişkin bilgilerini, eğilimlerini ve davranışlarını ortaya çıkarmaya yönelik görüşlerini temsil eden yarı - yapılandırılmış sorulardan oluşmaktadır. Çalışmanın verileri, çalışma grubunda yer alan öğretmenlerden randevu alınarak müsait oldukları bir zaman diliminde ve uygun bir ortamda yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Veri toplama sürecinin sonunda açık uçlu sorulardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle kod, tema ve kategorilere ayrılarak tümevarımsal bir bakış açısıyla analiz edilmiştir. Ayrıca analiz esnasında NVivo nitel veri analizi programı kullanılarak çeşitli şema ve şekiller üretilmiştir. Bu şekil ve şemalar elde edilen verinin anlaşılırlığına katkı sunmuştur. Yapılan analizler ile elde dilen araştırma bulguları tartışılmış ve araştırma sonuçları ışığında öğretmenlere ve alan araştırmacılarına gerekli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aile eğitimi, okul öncesi öğretmeni, okul öncesi