Bildiri Konusu:Okul Öncesi Dönemde Teknoloji ve İnovasyon


OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNCE BECERİLERİYLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı okul öncesi çocukların bilgi işlemsel düşünme becerilerinin belirlenmesi ve bilgi işlemsel düşünme becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek aynı zamanda okul öncesi çocukların bilgi işlemsel düşünme becerilerinin belirlenerek bilgi işlemsel düşünme becerileri ile problem çözme becerileri konusunda alan yazınındaki boşluğu doldurmaktadır. Araştırma nicel araştırma yöntemine dayalı betimsel nitelikte ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modeli bir grubun belirli özelliklerini öğrenmek ve belirlemek için anket ya da ölçek uygulayarak veya görüşme yapılarak, demografik değişkenlerle bazı ilişkilerin incelenmesi ve verilerin toplanmasıdır (Büyüköztürk, Çakmak, Karadeniz ve Demirel, 2008).
Çalışmanın evrenini Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bağımsız anaokulu ve anasınıflarında yer alan okul öncesi çocuklar oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem grubu ise yöneticilerin görüşleri doğrultusunda, farklı sosyoekonomik koşullara sahip okullar arasından rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen iki anasınıfı ve bir anaokulunda eğitim gören toplamda 175 çocuktan oluşmaktadır. Örneklem seçiminde, okulların bulunduğu bölgenin sosyoekonomik düzeyleri esas alınmış ve bu nedenle maksimum çeşitlilik yöntemi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik yöntemi, incelenen bir olgu veya olayla ilgili olarak birçok farklılığı içeren ana temaları belirleyerek bunları tanımlamayı amaçlamaktadır (Neuman, 2014).
Çalışmaya katılan çocukların 46’sı 5 yaş, 114’ü ise 6 yaşındadır. Veri toplama aracı olarak çocukların bilgi işlemsel düşünme becerilerini değerlendirmek için Relkin, Ruiter ve Bers (2020) tarafından geliştirilen ve Metin, Başaran, Relkin ve Kalyenci (2021) tarafından Türkçeye uyarlanan “Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği (TechCheck)” kullanılmıştır. (5-9 yaş) BİD becerilerini bağlantısız değerlendirmek için geliştirilen TechCheck, kodlama deneyimleri veya programlama platformlarına maruz kalma düzeyleri ne olursa olsun tüm çocukları kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Ölçme aracı Virginia bölgesindeki 8 okulda toplam 768 çocuğa uygulanmıştır. TechCheck algoritmalar, modülerlik, kontrol yapıları, temsil, donanım/yazılım, tasarım süreci ve hata ayıklama becerilerini içermektedir (Bers, 2017; Relkin, 2018). Bu becerileri değerlendirebilmek için sıralama zorlukları, en kısa yol bulmacaları, eksik sembol serileri, nesne ayrıştırma, engel labirentleri, sembol şekli bulmacaları, teknolojik kavramları tanımlama ve simetri problemleri gibi çeşitli farklı görevler kullanılmıştır. Çocukların problem çözme becerileri ise Aydoğan, Ömeroğlu, Büyüköztürk ve Özyürek (2012) tarafından geliştirilen “Dört Yedi Yaş Grubu Çocuklar İçin Problem Çözme” ölçeği ile ölçülmüştür.Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ), 4-11 yaş grubu çocukların problem çözme beceri düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. PÇBÖ 4-7 yaş çocuklar için, 10 alt ölçek ve 50+2 (örnek) maddeden oluşmaktadır. Maddelerde gerçek yaşama ilişkin problem durumlarını içeren 50 resim ve problemlerin tanımlandığı kısa ifadeler yer almaktadır. PÇBÖ’ deki maddeler, 4-11 yaşları arasında 3010 çocuk üzerinde standardize edilmiştir. Ölçeğin 4-7 yaş formu bireysel olarak uygulanmaktadır. Uygulama kitapçığındaki problem durumlarını ifade eden resimler sırasıyla çocuğa gösterilmekte, ilgili ifade okunarak cevabını söylemesi istenmektedir. Çocuğun cevabı, cevap anahtarı üzerine işaretlenmektedir. Tüm maddelere ilişkin cevaplar işaretlendikten sonra, alt boyutlar ve toplam puan üzerinden değerlendirme yapılabilmektedir. Her bir boyutu 5 maddeden oluşan bir ölçektir. İlk 5 sorusu ve 21-25 arasındaki soruları evet hayır şeklinde olan ölçeğin geri kalan maddeler soru cevap şeklindedir. Ölçek, doğru cevaba bir puan yanlış cevaba ise 0 verilerek puanlanmaktadır. Araştırmada verilerin analizinde normallik testi yapılmış, veriler normal dağılım göstermediği için nonparametrik testler kullanılmış ve çalışmanın amacına uygun olarak Spearman korelasyon analizi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bilgi işlemsel düşünme becerilerinin cinsiyet, anne ve baba çalışma durumları açısından anlamlı bir farklılık bulunmazken; okul öncesi eğitim alma, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu değişkenlerinde anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Çocukların problem çözme becerileriyle bilgi işlemsel düşünme beceri düzeyleri arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, Bilgi işlemsel düşünme, Problem çözme

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRESCHOOL CHILDREN'S COMPUTATIONAL THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING SKILLS
The aim of this study is to determine the information processing thinking skills of preschool children and to examine the relationship between information processing thinking skills and problem solving skills at the same time, to determine the information processing thinking skills of preschool children and to fill the gap in the field of information processing thinking skills and problem solving skills by Deciphering the information processing thinking skills. The research was conducted in a descriptive relational screening model based on quantitative research method. The relational screening model is the examination of some relationships with demographic variables and collection of data by applying a questionnaire or scale or conducting interviews to learn and determine certain characteristics of a group (Büyüköztürk, Çakmak, Karadeniz and Demirel, 2008).
The universe of the study consists of preschool children in independent kindergartens and kindergartens affiliated to the Kilis Provincial Directorate of National Education. The sample group of the study consists of a total of 175 children studying in two kindergartens and one kindergarten, selected using random sampling method from among schools with different socioeconomic conditions in accordance with the opinions of administrators. In the sample selection, the socioeconomic levels of the region where the schools are located were taken as a basis and therefore the maximum diversity method was used. The maximum diversity method aims to identify the main themes that contain many differences in relation to a phenomenon or event under study and identify them (Neuman, 2014).
46 of the children participating in the study are 5 years old and 114 of them are 6 years old. As a data collection tool, the “Information Processing Thinking Scale (TechCheck)”, developed by Relkin, Ruiter and Bers (2020) and adapted to Turkish by Metin, Başaran, Relkin and Kalyenci (2021), was used to evaluate children's information processing thinking skills. (5-9 years old) TechCheck, developed to assess BID skills without connection, has been developed to cover all children, regardless of their coding experience or exposure to programming platforms. The measurement tool was applied to a total of 768 children in 8 schools in the Virginia region. TechCheck includes algorithms, modularity, control structures, representation, hardware/software, design process and debugging skills (Bers, 2017; Relkin, 2018). Various different tasks such as sorting difficulties, shortest path puzzles, missing symbol series, object parsing, obstacle mazes, symbol shape puzzles, defining technological concepts and symmetry problems were used to evaluate these skills. Children's problem solving skills were measured by the “Problem Solving For Children Aged Four and Seven” scale developed by Aydoğan, Ömeroğlu, Büyüköztürk and Özyürek (2012).The Problem Solving Skills Scale (PCO) was developed to measure the problem solving skill levels of children in the 4-11 age group. The PCO consists of 10 subscales and 50+2 (sample) items for children aged 4-7 years. There are 50 pictures containing real-life problem situations in the articles and short statements describing the problems. The substances in the Dec have been standardized on 3010 children between the ages of 4 and 11. The 4-7 age form of the scale is applied individually. The pictures expressing the problem situations in the application booklet are shown to the child respectively, the relevant statement is read and asked to tell the answer. The child's answer is marked on the answer key. After the answers for all items are marked, evaluation can be made based on the sub-dimensions and the total score. Each dimension is a scale consisting of 5 items. The first 5 questions and the questions between 21-25 are in the form of yes and no, the rest of the items of the scale are in the form of questions and answers. Dec. The scale is scored by giving one point to the correct answer and 0 to the wrong answer. Normality test was performed in the analysis of the data in the study, nonparametric tests were used because the data did not show normal distribution, and Spearman correlation analysis, Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis H Test were used in accordance with the purpose of the study. As a result of the analyses, it was determined that while there was no significant difference in information processing thinking skills in terms of gender, maternal and paternal work situations, there was a significant difference in preschool education, maternal educational status, paternal educational status variables. A Decently significant relationship was found between the problem solving skills of children and their computational thinking skill levels in a positive direction.
Keywords: Preschool education, Computational thinking, Problem-solving.