Bildiri Konusu:Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcılık


Çocukların Davranışsal ve Duygusal Güçlüğü Üzerinde Yaratıcılık ve Duygu Düzenleme Becerilerinin Etkileri
Erken çocukluk dönemi çocuklar için hızlı bir sosyal duygusal gelişim dönemidir ve bu dönemde çocuklar sosyal-duygusal olarak sınırlılık veya yetersizlik yaşadıklarında duygusal ve davranışsal güçlüklerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Çocuklar bulundukları gelişim döneminin ödevlerini yerine getiremezlerse ve bu sorunlarla etkin bir şekilde mücadele edemezlerse zamanla yürütücü işlev eksikliğinden kaynaklı davranışsal ve duygusal güçlükler yaşayabilir. Okul öncesi dönemde yaşanan duygusal, davranışsal ve düzenleyici problemler çocukları eş zamanlı ve uzun vadeli olarak sosyal ve akademik zorluklar için risk altına sokar. Bu dönem bireyin yaratıcı potansiyelinin oluşumu için hassas bir dönem olması nedeniyle çevreye uyum sağlama yeteneği ile de bire bir ilişkilidir. Bu bağlamda erken çocukluk döneminde görülen duygusal ve davranışsal problemleri yordayan faktörlerin bilinmesi önem kazanmaktadır. Alanyazında duygu düzenleme becerileri ile duygusal davranışsal sorunlar, yaratıcılık ile duygusal davranışsal sorunlar arasındaki ilişkileri araştıran farklı çalışmalar bulunsa da Türkiye örnekleminde ayrıntılı olarak yaratıcılık ve duygu düzenleme becerilerinin duygusal davranışsal sorunlar üzerinde çalışmaların kısıtlı olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın amacı; çocukların yaratıcılık, duygu düzenleme becerileri ile davranış ve duygu güçlüğü arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrulduğunda araştırmanın bağımlı değişkenini çocukların davranışsal ve duygusal güçlüğü, bağımsız değişkenini yaratıcılık ve duygu düzenleme becerileri oluşturmaktadır.
Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Niğde ilindeki ilkokulların anasınıfına ve bağımsız anaokullarına devam eden ve uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 197 çocuk, bu çocukların anne ve öğretmenleri oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak Duygu Ayarlama Ölçeği (DAÖ), Hibrit Yaratıcılık Testi (Integrated Creative Test for Preschooler), Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2) kullanılmıştır. Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği’nde (BERS-2) çalışmanın amacı doğrultusunda ölçekte bulunan 5 alt boyut arasından “Kişilerarası Güçlülük”, “Kendine Dönük (İçsel) Güçlülük” ve “Duyuşsal Güçlülük” alt ölçekleri kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Verilerin SPSS'deki analizinde regresyon analizi ve korelasyon analizine yer verilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, çocukların yaratıcılık düzeyleri ve duygu düzenleme beceri düzeyleri davranışsal ve duygusal güçlük düzeylerini etkilemektedir. Bu durum, çocukların yaratıcılık düzeyi arttıkça davranışsal ve duygusal güçlük yaşama düzeylerinin azaldığını göstermektedir. Benzer şekilde çocukların duygu düzenleme becerileri yükseldikçe davranışsal ve duygusal güçlük yaşama düzeyleri azalmaktadır. Bu sonuçlara göre çocukların davranışsal ve duygusal güçlük yaşama düzeylerinin azalması için yaratıcılık ve duygu düzenleme becerilerinin artırılmasına yönelik çocukların desteklenmesi gerekmektedir. Bu sonuçlarla birlikte mevcut çalışma bazı sınırlılıkları da beraberinde getirmektedir. İlk olarak, çalışma sadece Niğde il merkezinde gerçekleştirildiğinden farklı illerde ve sosyoekonomik durumdaki çocukları kapsamamaktadır. Buna ek olarak çalışmada sadece çocukların yaratıcılık ve öz düzenleme becerileri incelenmektedir. Bundan dolayı çalışma aileye, öğretmene ve çocuğa yönelik değişkenlerin etkisi hakkında bilgi sunmamaktadır.
Mevcut çalışma ile alanyazına katkı sunulmakla birlikte araştırmacılar, öğretmenler ve ebeveynler için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Araştırmacılar çalışmalarında çocukların davranışsal ve duygusal güçlüklerinin desteklemek amacıyla yaratıcılık ve öz düzenleme becerilerine yönelik deneysel çalışmalar gerçekleştirebilirler. Öğretmenler çocukların davranışsal ve duygusal güçlük yaşama sıklıklarını azaltmak için eğitim programlarına yaratıcılık ve öz düzenleme becerilerini destekleyici etkinliklere ve materyallere yer verebilirler. Aynı zamanda ebeveynlere çocukların yaratıcılık ve öz düzenleme becerilerini destekleyebilmeleri için aile eğitim programları sunabilirler. Ebeveynler, çocuklarının davranışsal ve duygusal güçlük yaşama sıklıklarını azaltmak için destek programlarına katılabilirler. Çocukların yaratıcılık ve öz düzenleme becerilerini destekleyecek uygun fırsatlar sunabilirler.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Duygu Düzenleme, Davranışsal Güçlük, Duygusal Güçlük

The Effects of Creativity and Emotional Regulation Skills on Children's Behavioural and Emotional Difficulties
The early childhood period is a period of fast social-emotional development for children, and when children experience social-emotional limitations or inadequacies in this period, they may face emotional and behavioural difficulties. If children cannot fulfil the tasks of the developmental period they are experiencing and cannot effectively combat these problems, they may experience behavioural and emotional difficulties due to executive function deficits over time. The emotional, behavioural and regulatory problems experienced during the pre-school period put children at risk for simultaneous and long-term social and academic difficulties. Since this is a sensitive period for the formation of the creative potential of the individual, it is also closely related to the ability to adapt to the environment. In this context, it is important to know the factors predicting emotional and behavioural problems in early childhood. Although there are different studies in the literature investigating the relationships between emotional regulation skills and emotional behavioural problems and between creativity and emotional behavioural problems, it was found that there are limited studies on creativity and emotional regulation skills on emotional behavioural problems in the Turkish sample in detail. In this context, the aim of the study; was to examine the relationship between children's creativity, emotional regulation skills and behavioural and emotional difficulties. When this aim is confirmed, the dependent variable of the research is children's behavioral and emotional difficulties, and the independent variable is their creativity and emotional regulation skills.
The Relational Survey Model, one of the quantitative research methods, was used in the study. The study group consists of 197 children attending kindergartens and independent kindergartens of primary schools in the province of Niğde during the 2021-2022 academic year and determined by the Convenience Sampling Method, and their mothers and teachers. The Emotion Adjustment Scale (EAS), the Hybrid Creativity Test (Integrated Creative Test for Pre-schoolers), the Behavioural and Emotional Rating Scale-2 (BERS-2) were used as data collection tools. In the Behavioural and Emotional Rating Scale-2 (BERS-2), the "Interpersonal Skills", "Intrapersonal Skills" and "Affective Skills" subscales were used among the 5 subscales in line with the purpose of the study. The SPSS 22 software was used to analyse the data. In the analysis of the data in SPSS, regression analysis and correlation analysis were used.
According to the results of the study, children's creativity levels and emotional regulation skill levels affect their behavioural and emotional difficulty levels. This shows that as the children's creativity level increases, their level of experiencing behavioural and emotional difficulties decreases. Similarly, as the children's emotional regulation skills increase, their level of experiencing behavioural and emotional difficulties decreases. According to these results, children should be supported to increase their creativity and emotional regulation skills in order to decrease the level of behavioural and emotional difficulties. Along with these results, the current study also brings some limitations. First of all, since the study was conducted only in the city centre of Niğde, it does not include children from other provinces and children who have different socio-economic statuses. In addition, only the children's creativity and self-regulation skills were analysed in the study. Therefore, the study does not provide information about the effects of family, teacher and child variables.
In addition to contributing to the literature with the current study, various suggestions were made for researchers, teachers and parents. Researchers can conduct experimental studies on creativity and self-regulation skills to support children's behavioural and emotional difficulties in their studies. Teachers can include activities and materials that support creativity and self-regulation skills in their education programmes to reduce the frequency of children's behavioural and emotional difficulties. They can also provide family education programmes for parents to support children's creativity and self-regulation skills. Parents can participate in supporting programmes to reduce the frequency of their children's behavioural and emotional difficulties. They can provide appropriate opportunities to support their children's creativity and self-regulation skills.

Keywords: Creativity, Emotional Regulation, Behavioural Difficulty, Emotional Difficulty