Bildiri Konusu:Okul Öncesi Dönemde Gelişim ve Gelişimin Değerlendirilmesi


4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Yaratıcı Drama Yöntemi ile Yapılmış Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme Beceri Gelişimini İnceleyen Makalelerin Değerlendirilmesi
Okul öncesi dönem çocukları aile ortamından sonra ilk olarak okul öncesi eğitim kurumlarında aile bireyleri dışında başka yetişkinlerle ve akranlarıyla bir araya gelerek sosyal davranışları deneyimleme ve öğrenme fırsatı bulmaktadır. Çocuğun sosyal açıdan hayata uyum sağlama sürecinin başladığı bu dönemde, yaratıcı drama yöntemi ile desteklenen sosyal gelişim, çocukların sosyal beceri ve sosyal problem çözme beceri gelişimine katkıda bulunmaktadır. Yaratıcı drama grupla yapılan ve grup kurallarının ön planda olduğu bir yöntem olduğu için grup üyelerinin birbirini tanıması, çeşitli rollerin canlandırılması, konuşulması, tartışılması sosyal bir ortam içerisinde meydana geleceğinden sosyal iletişimin temelleri de bu dönemde atılmış olacaktır.
Yaratıcı drama çağdaş eğitim anlayışı içerisinde, bireyi öğrenme süreci içerisinde aktif kılarak yaparak yaşayarak öğrenmesine, kendini geliştirerek yaratıcı bir birey olma yolunda ilerlemesine, yaşadığı dünyada çevresindeki diğer bireylerle olumlu sosyal ilişkiler kurarak bütünsel gelişimine katkıda bulunmasına olanak sağlayan bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Yaratıcı drama çocuklara iş birliği, kendini ifade etme, hoşgörü, yardımlaşma ve demokratik kişilik özelliğine sahip olma, kurallara uyma, kendi hakkını gözeterek başkasının hakkına saygı gösterme gibi sosyal becerilerin gelişimi için fırsatlar sunmaktadır. Sosyal beceri gelişimi yetersiz olan bireyler, yaşadığı toplumda istendik davranışları sergileme ve kişiler arası ilişkilerden kaynaklı sosyal problemlere çözüm bulma noktasında zorluk yaşamakta hem gelecekteki eğitim yaşantısında hem de gündelik hayatta uyumsuz davranışlar sergileyerek yalnız kalabilmektedir. Bu bağlamda erken çocukluk eğitim kurumlarında çocuklar sosyal gelişim yönünden desteklenmelidir. Alan yazında yaratıcı dramanın sosyal beceri ve sosyal problem çözme beceri gelişimine yönelik yapılmış çalışmalar bulunsa da yaratıcı dramanın okul öncesi çocuklarına yönelik planlama ve uygulanması ile ilgili çalışmaların sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bu araştırma 4-6 yaş grubu çocuklarda yaratıcı drama yöntemi ile yapılmış sosyal beceri ve sosyal problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaları tespit etmek ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veriler 01.01.2013-31.01.2023 yılları arasında Türkiye’de yapılmış akademik makalelerin taranması yöntemi ile toplanmıştır. Tarama modelleri, geçmiş veya mevcut durumun doğru bir şekilde tanımlanmasını amaçlayan araştırma modelleridir. Araştırma sonuçlarına göre; yaratıcı drama çocukların tüm gelişim alanlarına katkıda bulunmasının yanı sıra akademik başarı, motivasyon ve bir grup etkinliği olması dolayısıyla özellikle sosyal beceri gelişimine olumlu katkılar sağlamaktadır. Gelişimde kritik öneme sahip olan okul öncesi dönemde yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılması, çocukların kişilik, sosyal, kültürel gelişim ve sosyal problem çözme beceri gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bu sonuçlara ilaveten çalışma bazı sınırlılıkları da beraberinde getirmektedir. İlk olarak çalışma 01.01.2013-31.01.2023 yılları arasında yapılmış Google Akademik’te taranan Türkçe makaleleri içerdiğinden lisansüstü tezler, kitaplar vb. kaynaklar dâhil edilmemiştir. Buna ek olarak çalışma yaratıcı dramanın sadece sosyal beceri ve sosyal problem çözme beceri gelişimi üzerindeki etkisini inceleyen araştırmaları içerdiğinden diğer gelişim alanlarına olan etkisi ile ilgili bilgi sunmamaktadır. Çalışma literatüre katkı sağlamasının yanı sıra eğitimciler, öğretmenlere ve çocuklara çeşitli önerilerde de bulunmaktadır. Araştırmacılar, çocukların sosyal beceri ve sosyal problem çözme beceri gelişimini desteklemek üzere yaratıcı dramayı yöntem olarak kullanabilecekleri deneysel ve boylamsal çalışmalar yürütebilirler. Öğretmenler, sınıf içi etkinliklerde çocukların sosyal davranış kazanımı ve yaşayabilecekleri kişiler arası sorunları en aza indirgemek için gün aşırı yaratıcı drama etkinlikleri planlayıp uygulayabilirler. Sosyal problemlerin etkin bir biçimde çözümlenmesi ve toplum yanlısı sosyal davranış kazanımı için çocuklar, erken çocukluk döneminde sosyal beceri gelişimine yönelik yaratıcı drama etkinliklerine dâhil edilmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Drama, Sosyal Beceri, Sosyal Problem Çözme

Evaluation of Articles Examining The Development of Social Skills and Social Problem-Solving Skills of 4-6 Age Group Children with the Creative Drama Method
After the family environment, pre-school children have the opportunity to experience and learn social behaviours by coming together with adults and peers other than family members in pre-school education institutions. During this period when the process of social adaptation of the child to life begins, social development supported by the Creative Drama Method, contributes to the development of social skills and social problem-solving skills of children. Since Creative Drama is a method that is done with a group and group rules are at the forefront, the foundations of social communication will be laid during this period, as group members will get to know each other, enact various roles, talk and discuss in a social environment.
Creative Drama is used as a method that enables the individual to be active during the learning process, to learn by doing and experiencing, to progress towards becoming a creative individual by developing himself/herself, and to contribute to his/her holistic development by establishing positive social relations with other individuals in the world he/she lives in. Creative Drama offers children opportunities for the development of social skills such as cooperation, self-expression, tolerance, cooperation and democratic personality traits, obeying the rules, respecting others' rights by respecting their own rights. Individuals with inadequate social skills development have difficulties in exhibiting desired behaviours in the society they live in and in finding solutions to social problems arising from interpersonal relationships, and may be lonely by exhibiting maladaptive behaviours both in their future educational life and in daily life. In this regard, children should be supported in terms of social development in early childhood education institutions. Although there are studies in the literature on the development of social skills and social problem-solving skills of Creative Drama, it has been determined that studies on the planning and implementation of Creative Drama for pre-school children are limited. For this reason, this study was conducted to determine the studies conducted to develop social skills and social problem-solving skills of children aged 4-6 years with the Creative Drama Method and to evaluate the results. The data in the study were collected by scanning the academic articles conducted in Turkey between 01.01.2013-31.01.2023. Screening models are research models that aim to accurately describe the past or current situation. According to the results of the research; Creative Drama contributes to all developmental areas of children, as well as academic achievement, motivation and especially social skills development as it is a group activity. The use of Creative Drama as a method during the pre-school period, which has a critical importance in development, is very important for the development of children's personality, social, cultural development and social problem-solving skills. In addition to these results, the study has some limitations. First of all, since the study includes Turkish articles scanned in Google Scholar between 01.01.2013-31.01.2023, sources such as postgraduate theses, books, etc. are not included. In addition, the study does not provide information about the effect of Creative Drama on other developmental areas since it only includes studies examining the effect of Creative Drama on the development of social skills and social problem-solving skills. In addition to its contribution to the literature, the study also provides various suggestions for educators, teachers and children. Researchers can conduct experimental and longitudinal studies in which Creative Drama can be used as a method to support children's social skills and their social problem-solving skills development. Teachers can plan and implement Creative Drama activities every day in classroom activities in order to minimise children's social behaviour development and interpersonal problems they may experience. Children should be included in Creative Drama activities for the development of social skills in early childhood for the effective resolution of social problems and the development of pro-social behaviour.


Keywords: Creative Drama, Social Skills, Social Problem Solving