Bildiri Konusu:Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Yetiştirme


Okul Öncesi Öğretmenliğinde Teori ve Uygulama: Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Lisans eğitiminde verilen uygulamalı dersler, öğretmen adaylarının eğitimleri süresince teorik olarak ele alınan öğretmenlik alan bilgilerini pratik etme fırsatları vermektedir. Öğretmenlik mesleği ile ilgili edinilen kazanımlar, bilgiler, beceriler, tutumlar ve alışkanlıklar eğitim öğretim ortamı içinde kullanma fırsatını veren uygulama dersleri aynı zamanda öğretmen adaylarının kendilerini test etmelerine de fırsat tanımaktadır (Aslan & Sağlam, 2018; Çetinkaya & Kılıç, 2017; Gömleksiz, Kan & Öner, 2017). Öğretmenlik uygulaması da okul öncesi eğitiminde öğrenim gören öğretmen adaylarının çocuklar için öğretimi planlama, yürütme ve müfredatın içeriği gereği uygun görüldüğü anlarda esnek davranabilme becerileri sağlamaktadır. İlgili alan yazında; öğretmen adaylarının bu dersle ilgili görüşlerinin yer aldığı çeşitli araştırmalar bulunmaktadır (Aslan & Sağlam; Gömleksiz, Kan & Öner, 2017; Özdaş & Çakmak, 2018; Saka, 2019; Selvi, Doğru, Gençosman & Saka, 2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde okul ortamında fiziksel olarak bulunma, uygulama yapma imkânı sağlaması ve dolayısıyla öğretmenlik meslek becerilerini pratik etmede katkı sağladığı için bu dersi önemli görmüşlerdir (Aslan & Sağlam, 2018). Bunun yanı sıra, öğretmen adaylarının aldıkları öğretmenlik uygulaması dersine yönelik tutumları, büyük oranda öğretmenlik mesleğine bakış açılarını belirlemektedir (Özdaş & Çakmak, 2018).
Bu çalışmanın farklılığı ise verilerin 2023 yılına ait olması, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin iki aşamada değerlendirilmesinden gelmektedir. Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında gerçekleştirdikleri uygulamalara ve hazırladıkları günlük planların uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi suretiyle karşılaştıkları sorunları tespit ederek çözüm öneri sunmaktır.
Bu çalışma, okul öncesi öğretmenliği anabilim dalında öğretmenlik uygulaması dersi alan on adet dördüncü sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Demografik olarak öğretmen adaylarının cinsiyetleri, not ortalamaları ve yaşları da göz önünde bulundurulmuştur.
Verilerin toplanmasında nitel yöntem tercih edilmiştir. Nitel yöntemler insan davranışlarının araştırılmasında geleneksel olarak kullanılan yöntemlerin aksine insan davranışlarının esnek ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini savunan bir yöntemdir (Şimşek & Yıldırım, 2011). Nitel araştırmalar, sosyal bilimler alanında kuram oluşturma yaklaşımına dair yeni bir bakış açısı yerleştirmiştir (Glaser & Strauss, 1967).
Verilerin analizleri yarı yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilen nitel veriler her öğretmen adayı için Microsoft Word ve Excel platformlarına aktarılmış, gerekli kodlamalar yapılarak kategoriler oluşturulmuştur. Sonrasında kodlar bir araya getirilerek tematik kodlar oluşturulmuştur. Tematik kodlar belirlenen alt başlıklar altında tartışılmıştır. Bu alt başlıklar ise öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine dair görüşleri ve uygulamaya gitmeden önce hazırladıkları günlük planlarda karşılaştıkları zorluklar olarak ele alınmıştır. İlk alt başlık öğretmenlik uygulaması dersinin katkıları, bu dersten beklentileri, derste karşılaştığı problemleri ve karşılaştıkları problemlere karşılık öğretmen adaylarının kendi çözüm önerileri ele alınmıştır. İkinci alt başlık olarak günlük planların hazırlanması ve uygulanmasına yönelik görüşler ise günlük plan hazırlarken karşılaştıkları zorluklar, günlük planları uygularken karşılaştıkları zorluklar, günlük plan hazırlanmasında ve uygulanmasında dersten sorumlu öğretim elemanından beklentiler, uygulama öğretmeninden beklentiler olarak gruplandırılarak tartışılmıştır.
Bulgular
Verilerin analizi bitirildikten sonra detaylı bir şekilde yazılacaktır.
Tartışma
Verilerin bulgularından sonra etraflıca tartışılacaktır.
Kaynakça
Aslan, M., & Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 144-162.
Çetinkaya, E., & Kılıç, D. (2017). Öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyinin okul yöneticisi, sınıf öğretmeni ve öğretmen adayı görüşlerine göre incelenmesi. Journal of Graduate School of Social Sciences, 21(2), 561-571.
Glaser, B. & Strauss, A.L. (1967). Discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Chicago: Adline.
Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü., & Öner, Ü. (2017). Etkili öğretmenlik eğitimi perspektifinde öğretmenlik uygulamasi dersine eleştirel bir yaklaşim: nitel bir inceleme. Tarih Okulu Dergisi, 10(32), 927-954.
Özdaş, F., & Çakmak, M. (2018). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasi dersine ilişkin metaforik algilari. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2747-2766.
Saka, M. (2019). Fen bilgisi öğretmenlerinin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik değerlendirmeleri. Elementary Education Online, 18(1), 127-148.
Selvi, M., Doğru, M., Gencosman, T., & Saka, D. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerinin etkinlik kuramına göre incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 175-194.
Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, öğretmenlik uygulaması, günlük plan