Bildiri Konusu:Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun-Müzik-Drama Etkinlikleri


Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Drama Etkinlikleri ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Drama hem bir yöntem hem de bir etkinlik olarak uygulanabilmekte ve eğitimde önemli bir yer tutmaktadır. Erken çocukluk eğitiminde de drama etkinliğinin önemli bir yeri vardır. Drama etkinlikleri küçük yaştaki çocukların kendilerinin keşfetmeleri, duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri, empati kurmaları, somut deneyimler yoluyla öğrenmeleri gibi kazanımlar sağlamaktadır. Drama okul öncesi yıllardan itibaren yenilikçi, bireyi temele alan, çocuklar arasında güvenin, dayanışmanın duygusunu meydana getiren, çocuğun gerçekte karar verebilen, karşılaşmış oldukları probleme çözüm getirebilen kişiler olmalarına imkan tanımaktadır (Yıldırım ve Acarlıoğlu, 2023). Öğrencilere farklı ortamlar oluşturması sebebiyle, özellikle erken çocukluk yılları eğitimi açısından okulda etkisi olan öğrenmenin yöntemlerinden eğitimde drama karşımıza çıkmaktadır (Eti ve Parlatan, 2022). Okul öncesi yıllarda çok kullanılan drama uygulaması çocuğun pek çok açıdan gelişimini sağlamakta, duyguları ile düşüncelerini, tutumunu, isteğini, bilgisini, alışkanlığını, değerlerini ortaya çıkararak, hayal gücünü kullanarak, gözlem yaparak, birbirleri ile etkileşim kurarak, paylaşım yaparak öğrenmesini sağlayan bir uygulamadır (Memduhoğlu ve Yüce, 2020). Çocukların gelişiminde çok fazla olumlu etkisi bulunan dramayı uygulamakta olan öğretmenin etkisi olacak drama süreçlerini meydana getirmelerinde drama etkinliğini planlamada, uygulamada dikkate alması gerekli olan özellikler yer almaktadır (Çetingöz ve Cantürk Günhan, 2011).
Ülker Erdem, Aydos ve Gönen (2017) tarafından yapılan çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının yaratıcı dramaya dair tanımlamalarını, yaratıcı dramanın okul öncesi eğitimi açısından önemi hakkındaki görüşlerini, etkinlik uygulamalarında yaratıcı drama yöntemine yer verme düzeylerini ve yaratıcı dramayı çocukların hangi gelişim alanlarını desteklemek amacıyla kullanabilecekleri konusundaki düşüncelerini belirlemek amaçlanmıştır. Türkoğlu (2019) tarafından yapılan çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının okul öncesi dönemde uygulanan drama etkinlikleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Dramanın önemi göz önüne alındığında erken çocukluk eğitiminde drama etkinliklerine yer vermenin gerekliliği görülmektedir. Okul öncesi öğretmen adayları ile konu ile ilgili araştırma yapılmış ama Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır. Gelecek okul öncesi öğretmen adayları olan Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin de drama etkinlikleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmada Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin drama etkinliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılacaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Çocuk Gelişimi Programında öğrenim gören 20 Çocuk Gelişimi Programı öğrencisi oluşturacaktır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılacaktır. Araştırma veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılacaktır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılacaktır.

Kaynakça
Çetingöz, D. ve Cantürk Günhan, B. (2011). Drama uygulamalarının okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının drama etkinlikleri planlama becerilerine yönelik görüşleri üzerindeki etkileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 89-99.
Eti, İ. ve Parlatan, M. E. (2022). Erken çocukluk eğitiminde drama dersinin öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine etkisi: Dramaya ilişkin tutum ve öğretmen öz-yeterlik inançları. Yaratıcı Drama Dergisi, 17(2), 125-138. doi: 10.21612/yader.2022.011
Memduhoğlu, H. B. ve Yüce, T. (2020). Değerler eğitiminde drama yönteminin uygulanmasına ilişkin nitel bir çözümleme. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 51, 116-130. doi: 10.15285/maruaebd.632965
Türkoğlu, B. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının perspektifinden okul öncesi dönemde drama etkinlikleri. Yaratıcı Drama Dergisi, 14(1), 137-160. doi: 10.21612/yader.2019.007
Ülker Erdem, A., Aydos, E. H. ve Gönen, M. (2017). Okul öncesi eğitim ortamlarında yaratıcı drama kullanımı: Öğretmenler ve öğretmen adayları perspektifinden bir inceleme. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(27), 409-424.
Yıldırım, F. ve Acarlıoğlu, H. (2023). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kullanımına ilişkin görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 12(1), 86-103. https://dx.doi.org/10.30703/cije.1159576


Anahtar Kelimeler: erken çocukluk eğitimi, drama etkinliği, çocuk gelişimi programı öğrencileri